دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سروش دانش، ۱۳۹۷

مقایسه مولفه های ده گانه مهارت های زندگی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس سمپادو عادی شهر سبزوار

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه بین مهارت های دهگانه زندگی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم مدارس سمپاد و عادی شهر سبزوار در سال 1397 بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ روش پژوهش از نوع تحقیقات کمی، از لحاظ روش گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی و علی- مقایسه ای بود. جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر عادی و تیزهوش (سمپاد) شهرستان سبزوار تشکیل دادند، که از میان آنها به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان 158 دانش آموز عادی و 75 دانش آموز تیز هوش انتخاب خواهد شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مهارت های زندگی توسط ساعتچی و همکاران (????) بود. از آمار توصیفی برای میانگین و برای آزمون فرضیه از آزمون تی گروه های مستقل استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS(نسخه 22) انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره مهارت های زندگی (نمره کل) در دانش آموزان مدارس سمپاد 25/189 با انحراف استاندارد 27/12 بود که با نمرات مهارت های زندگی دانش آموزان مدارس عادی اختلاف معناداری داشت (001/0>p). به بیان دیگر می توان گفت مهارت های زندگی دانش آموزان مدارس سمپاد به طور معناداری از مهارت های زندگی دانش آموزان مدارس عادی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها: مهارت های زندگی ، دانش آموزان ، مدارس سمپاد

M.A. Thesis:

comparison of the Ten factor components of Like skills in female students at Secondary schools of normal and Sampad of Sabzevar City.

The purpose of the present study was to compare the ten life skills of secondary school students in secondary schools and Sabzevar school students in 1397. The present research is a descriptive and causal research in terms of the purpose of applied research. In terms of quantitative research method, the data collection method was descriptive and causal. The study population consisted of all normal and gifted girls in Sabzevar city, among which stratified random sampling method was used and 158 normal students and 75 students with sharp intelligence were selected using Morgan table. The research tool was the standard of life skills questionnaire by Saatchi et al. (2010). Descriptive statistics were used for mean and independent t-test was used to test the hypothesis. Data were analyzed using SPSS software (version 22). The results of the study showed that the mean scores of life skills (total score) were 18.25 and 18.25, with a standard deviation of 12.22, which had a significant difference with the scores of life skills of students in normal schools (p <0.001). In other words, it can be said that life skills of students in Somad schools is significantly higher than the life skills of ordinary school students. Key words: life skills, students, schools of Somad

Keywords: life skills, students, schools of Somad