دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایناز اعلایی، ۱۳۹۷

بررسی نقش رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط

پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان از طریق نقش میانجی فرهنگ سازمانی در شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته است.روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی میباشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ، کلیة کارکنان، وکارشناسان مربوطه در شرکت های مواد غذایی واقع در مشهد می باشند .حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 207 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می‌باشد. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.866 و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تأیید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول گرا با فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری دارد. همچنین نتایج ارتباط فرهنگ سازمانی با توانمند سازی را تایید می کند. به علاوه نتایج نشان میدهد رهبری تحول گرا از طریق فرهنگ سازمانی با توانمند سازی کارکنان رابطه دارد. بنابراین ، مدیران شرکت بایستی از طریق فرهنگ سازمانی با شناسایی فرصت های جدید ، چالشی بودن، بهبود و تبیین چشم انداز قوی برای آینده، باعث افزایش انگیزه کارکنان خود شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشی در شرکت شده و کارکنان را به سازمان متعهدتر و توانمندتر کنند.

کلیدواژه‌ها: رهبری تحول گرا ، طریق فرهنگ سازمانی ، توانمند سازی کارکنان

M.A. Thesis:

The study of the role of transformational leadership on empowerment of employees through the role of mediating organizational culture in small and medium enterprises

The present research studies the role of transformational leadership on empowerment of employees through the role of mediating organizational culture in small and medium enterprises. The research method is descriptive survey. The statistical population of this research includes all employees and experts in food companies located in Mashhad. The sample size was determined using Cochran's formula of 207 people and the method of sampling was simple random. The research data were collected using library and field method and the tools used in the questionnaire. The reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha (0.866) and the validity of the tool was confirmed by content method. The research data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests using descriptive and inferential statistics. The results of this research indicate that transformational leadership has a significant relationship with organizational culture. It also confirms the results of the relationship between organizational culture and empowerment. In addition, the results show that transformational leadership is related to organizational empowerment through organizational culture. Therefore, corporate managers should increase the motivation of their employees through organizational culture by identifying new opportunities, challenging, improving and explaining a strong vision for the future, and by creating strong relationships, inspire the company and bring employees Organizations are more committed and empowered.

Keywords: Transformational Leadership, Through Organizational Culture, Empowerment of Employees