دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود ازادواری، ۱۳۹۶

بررسی رابطه اخلاقی و نوآوری سازمانی با میانجیگری اعتماد سازمانی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه رهبری اخلاقی و نوآوری سازمانی با میانجی¬گری اعتماد سازمانی کارکنان ادرای اداره کل سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری اداره کل سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی به تعداد 1200 نفر می¬باشند که براساس فرمول کوکران تعداد 291 نفر بعنوان نمونه انتخاب و از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه دی¬هاگ و دن¬هارتگ (2008)، اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) و نواوری سازمانی هانگمین و همکاران(2007) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه¬ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تحلیل داده¬ها از آزمون¬های کولموگروف - اسمیرنف، تی تک¬نمونه¬ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل¬ معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین رهبری اخلاقی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 2) بین رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 3) بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. 4) اعتماد سازمانی در رابطه بین رهبری اخلاقی و نوآوری سازمانی نقش میانجی¬گری دارد.؛ بنابراین پیشنهاد می¬شود مدیران اخلاقی برای افزایش نوآوری سازمانی کارکنان به مقوله اعتماد سازمانی توجه کنند

کلیدواژه‌ها: رهبری اخلاقی، اعتماد ‌سازمانی، نوآوری سازمانی

M.A. Thesis:

the relationship between ethical leadership and organizational innovation by mediation of organizational trust

The present study examine The relationship between ethical leadership and organizational innovation by mediation of organizational trust in Tax organization Khorasan Razavi. The method of research is descriptive and its type is correlation with an emphasis on structural equations. The population consisted of all employees in Tax organization Khorasan Razavi (1200 persons) that 291 peoples were selected using on cochrane formula based.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through ethical leadership De ¬Hoogh & Den ¬Hartog, organizational innovation by Hongming et al, organizational trust by Ellonen et al questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient The Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation and structural equation modeling (SEM) was used for data analyzing. The results showed that:1) There is a significant and Positive relationship between the ethical leadership and organizational innovation. 2) There is a significant and Negative relationship between the ethical leadership and organizational trust. 3) There is a significant and Positive relationship between the organizational trust and organizational innovation. 4) organizational trust playing a mediating role in relationship between ethical leadership and organizational innovation.

Keywords: : ethical leadership organizational innovation, organizational trust