دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید رضا راسخی فر، ۱۳۹۶

سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و رسیک درماندگی مالی

پژوهش و توسعه؛ به کار خلاقانه ای گفته می شود که به طور سیستماتیک انجام می شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به کار ببرد، انتظار می رود که شرکت ها با توجه به سرمایه گذاری و توجه ویژه به تحقیق و توسعه زمینه ی کاهش ریسک درماندگی مالی فراهم گردد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ریسک درماندگیمالی می پردازد. این پژوهش برای یک دوره ی 5 ساله بین سال های 91 تا 95 در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی، اندازه ی شرکت، دوگانگی نقش مدیرعامل و عمر شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و درماندگی مالی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که افزایش سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه باعث می شود درماندگی مالی کاهش یابد، چون تحقیق و توسعه به عنوان یک عامل بقای سازمانی می تواند عامل بازدارنده ای برای درماندگی مالی محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها: درماندگی مالی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، اهرم مالی ، اندازه ی شرکت

M.A. Thesis:

R & D investment and financing of financial distress

Research and development; it is said to be an innovative work that is systematically done to add to existing knowledge and use this knowledge to invent new applications; companies are expected to pay attention to Provide investment and special attention to research and development for reducing the risk of financial distress. This research examines the relationship between investment in research and development and the risk of distress. This research was conducted for a 5-year period between 91 and 95 years in listed companies. In this research, financial leverage, company size, dichotomy of the role of CEO and company life are also used as a control variable. The results of the research showed that there is a negative relationship between investing in research and development and financial distress.In this research, financial leverage, company size, dichotomy of the role of CEO and company life are also used as a control variable. There is a significant increase in research and development investment in research and development because research and developmentas an organizational survival factor can be a deterrent to financial distress

Keywords: financial distress, investment in research and development, financial leverage and compa