دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد دهدار، ۱۳۹۶

رابطه بین رهبری خدمتگزار و جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش شهر سبزوار

پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و جوسازمانی با رضایت شغلی کار کنان اداره اموزش و پرورش سبزوار صورتپذ?رفتهاست. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش پرورش سبزوار به تعداد70 نفر می¬باشند. حجم نمونه این پژوهش نیز به دلیل تعداد کم جامعه آماری همان 70 نفردر نظر گرفته شد. و از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور(2002)و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث است. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه¬های پژوهش به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، با کمک نرم افزار20 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل بیانگر آن است که بین رهبری خدمتگزار و جوسازمانی با رضایت شغلی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که میزان معنی¬داری تمامی متغیرها کوچکتر از عدد استاندارد 0.05 بدست آمده که این نشان¬دهنده این است که متغیر رهبری خدمتگزار و جوسازمانی بر متغیر رضایت شغلی اثر گذار هستند و این متغیرها قادرند به میزان 65/0 رضایت شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند.

کلیدواژه‌ها: رهبری خدمتگزار - جو سازمانی -رضایت شغلی-کارکنان اداره آموزش و پرورش سبزوار

M.A. Thesis:

Relationship between servant Leadership and organizational climate with Job Satisfaction among the Education staff of sabzevar city

The present study was conducted to investigate the relationship between service leadership and social work with job satisfaction of the staff of Sabzevar Education and Training Administration. This research is a fundamental purposeful and descriptive in nature and method, a survey of correlation type. The statistical population of the study includes all employees of Sabzevar education organization numbering 70 people. The sample size of this research was also considered due to the small number of statistical population of the sam70people. The census is used. The research tool was Taylor's Servant Leadership Questionnaire (2002) and the Barry Field and Roth Job Satisfaction Questionnaire. To test the research hypotheses using Kolmogorov-Smirnov test, the normal variables of the research were examined and verified by normalization, to analyze the research hypotheses in order to increase the test power, Pearson correlation coefficient, regression, with the help of software 20 SPSS was analyzed. The results indicate that there is a significant and positive relationship between servant leadership and organizational commitment with job satisfaction. The results of regression analysis showed that the significance level of all variables was lower than the standard number of 0.05, which indicates that the service and organizational leadership variable affect the job satisfaction variable, and these variables are able to achieve a job satisfaction of 0.65 Forecast employees.

Keywords: Servant Leadership, Jazzanim, Job Satisfaction, Department of Education