دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی صالح ابادی، ۱۳۹۷

اثر تعدیل کنندگی هزینه نمایندگی بر رابطه ساختار سرمایه. سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت

مقایسه ی عملکرد انواع شرکتها راهی برای شناخت شرکتهای برتر و معرفی آن ها به جامعه است. ارزیابی عملکرد یکی از اقدامهای اساسی و ضروری در امر برنامه ریزی و هدفگذاری مدیران بیان می-شود. لذا سنجش عملکرد شرکتها، ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی میباشد یکی از مهم ترین مسائل برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم گیرندگان داخلی و بیرونی شرکت ها، مساله ارزیابی عملکرد شرکتها است .این پژوهش به بررسی اثر تعدیل کنندگی هزینه ی نمایندگی بر رابطه ی ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ی 5 ساله بین سالهای 91 تا 95 در 100 شرکت می پردازد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد و بین سیاست تقسیم سود و عملکرد شرکت رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین نشان داد که هزینه ی نمایندگی این ارتباط ها را تعدیل می کند. تئوری نمایندگی که مبین تضاد منافع بین مدیران و سهامداران می باشد، نیاز به ابزارهایی برای کاهش آن وجود دارد که از جمله ی آن هزینه ی نمایندگی است که انتظار می رود با وجود این هزینه ها در سازمان رابطه ی بین ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و عملکرد بهبود یابد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی :عملکرد شرکت، ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و هزینه ی نمایندگی

M.A. Thesis:

MODERATING EFFECT OF AGENCY COST ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CAPITAL STRUCTURE٫ DIVIDEND POLICY AND PERFORMANCE

Abstract A comparison of the performance of a variety of companies is a way of identifying top companies and introducing them to the community. Performance evaluation is one of the essential and essential steps in the planning and targeting of managers. Therefore, measuring the performance of companies, evaluating the overall financial situation and the results of operations in order to make logical decisions is one of the most important issues for investors, creditors and, in general, internal and external decision makers of companies, the problem The present study investigates the effect of agency cost moderation on capital structure, profit and yield policy in companies listed in Tehran Stock Exchange for a five year period between 91 to 95 years in 100 companies. To test the hypotheses, the ivyz software has been used. The results showed that there is a positive and significant relationship between capital structure and firm performance, and there is a positive meaningful relationship between dividend policy and firm performance. It also showed that the cost of representing these connections is moderated. The representation theory, which illustrates the conflict of interests between managers and shareholders, requires tools to reduce it, including the cost of representation that is expected, despite these costs in the organization, the relationship between Capital structure, dividend policy and performance improvement.

Keywords: Key words: Corporate Performance, Capital Structure, Dividend Policy and Representation Costs