دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سحر رضایی نوعی، ۱۳۹۷

نحوه تسلیم کالای دیجیتالی در بیع الکترونیکی

توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن دارا بودن تمام ویژگی های آشنای موجود در عقود و معاملات داخلی، از این خصوصیت برخوردارند که طرفین آنها در کشورهای مختلفی مستقر می باشند. علاوه بر اختلاف محل تجارت طرفین، تسلیم مبیع در کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت خریدار می تواند از ویژگی های روابط تجاری بین المللی شمرده شود که خود زاییده و آثار ویژه ای در روابط طرفین قرارداد بین المللی است. بنابراین وجود چنین خصوصیتی در تسلیم مبیع در قراردادهای بین المللی موجب یکسری صعوبت نارسایی هائی در این نهاد گردیده است. این رساله با مفروض دانستن اهمیت بیع و داد و ستد در ارتباطات اجتماعی- اقتصادی جوامع امروز، تلاش دارد هم راستای تبادلات نوین تجاری- اعم از بیع الکترونیکی و بیع بین المللی- ایجاد مسائل و موضوعات جدید مرتبط با آن و ضرورت آشنایی متعاملین نسبت به موضوع و احکام بیع را مدّ نظر قرار دهد. سپس با قرائت آرای فقهی و حقوقی بیع، تلاش دارد یکی از مسائل عمده این عقد یعنی « نحوه تسلیم » را در بیع سنتی به واکاوی نهد و به پاسخ این سوال نایل آید که آیا در دوران حاضر و در تجارت نوین و الکترونیکی، نحوه تسلیم کالای دیجیتال هم چون نحوه تسلیم در بیع سنتی است یا خیر.

کلیدواژه‌ها: تسلیم، کالای دیجیتال، تجارت الکترونیکی، بیع الکترونیکی

M.A. Thesis:

Delivery Method of the Digital Goods in Electronic Sale

The increasing development of the international trade and the needs of the countries to respond to the modern conditions resulting from the development of the states involves the existence of an international element. While containing all the common characteristics required for the domestic transactions and treaties, the international contracts have also these characteristic that the parties reside in different countries. In addition to the difference of the parties' trading location, the delivery of the object of sale in each and every county other than the country where the purchaser resides and/or works can be regarded as the features of the international trade relations which, particularly, leads to affect the international contracts. The delivery of the object of sale and its impacts on the significant legal issues have already been studied. The delivery in an objective form or based on a decree causes the object of sale to be possessed by the customer and s/he is able to exercise his or her rights of ownership on the object of sale. Among the effects resulting from the delivery of the object of sale, the transfer of ownership in the general sale (conveyance through exchanging guarantee) and the lapse of the right of lien. Therefore, the existence of such a characteristic with the delivery of the object of sale brings up some hardships and failures in the international contracts. In recent years, realizing the problems and the failures in this regard, the society of the international law has offered some solutions and has launched initiatives to integrate the above mentioned rules. Undoubtedly, the delivery of the goods as in the contract is one of the most significant commitments of the vendor, the terms and conditions of which shall be specified accordingly. Despite the apparent discrepancies they have, the aforementioned concepts are similarly put forward in various legal systems. Assuming the importance of the sale and transaction in the social–economic interactions of the modern societies, this thesis makes an attempt to consider the modern commercial exchanges, including the electronic as well as the international sale along with giving rise to the novel issues and relevant topics and subsequently, considers the essentials the transacting parties need to know about the object of sale the injunctions. Then, through studying the jurisprudential and legal decrees on sale, we deal with one of the major issues concerning this kind of contract, i.e. the delivery method in the conventional sale and try to respond to this question that does, in the present world and in the modern electronic commerce, the delivery method of the digital goods ensembles the delivery method we witness in the conventional sale or not.

Keywords: Delivery, Digital Goods, Electronic Commerce, Electronic Sale