دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه رحیمی، ۱۳۹۶

هزینه های تحقیق و توسعه، نقدینگی، توان مالی و پیش بینی ارزش شرکت

از آنجا که هزینه های تحقیق وتوسعه وتوان مالی نقش مهمی در ارتقاء ارزش شرکت ها دارند، در این راستا هدف این تحقیق تعیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه ، نقدینگی، توان مالی در پیش بینی ارزش آتی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور از جامعه مذکور نمونه ای بصورت تصادفی به تعداد 146 شرکت در بازه زمانی سال 1389 تا 1394گرفته شد و با استفاده از داده های ترکیبی فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین نقدینگی وارزش آتی شرکت رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و همچنین بین هزینه های تحقیق و توسعه و توان مالی با ارزش آتی شرکت ارتباط معنی داری مشاهده نشد. از این‌رو نتایج تحقیق حاکی از آن است که در یک بازه زمانی کوتاه مدت (5ساله ) نقدینگی عامل مهم تری در تاثیر گذاری بر ارزش آتی شرکت بوده است این در حالی است که هزینه های تحقیق وتوسعه و توان مالی حداقل در کوتاه مدت تاثیری بر ارزش آتی شرکت نداشته اند .

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی : نقدینگی، هزینه های تحقیق و توسعه، توان مالی ، ارزش شرکت

M.A. Thesis:

The research and development costs, liquidity and financial ability to predict the value of the company

Research and Development costs(R&D) and financial power play an important role in increase the value of companies. The purpose of this research is to determine the relationship among research and development costs, liquidity, financial power in predicting future value of Tehran Stock Exchange companies. Sample of 146 companies were randomly sampled during the period from 2010 to 2015 and tested using the panel data of the research hypotheses. The research findings show that there was a direct and significant relationship between future cash flow of the company and there was not the relationship between research and development costs and financial power with the company's future value. Therefore, the results of the research indicate that, over a short period of time (5 years), liquidity was a more important factor in influencing future company value, while R&D costs and financial strength, at least in the short term, had not an effect on predicting future value of companies.

Keywords: Key words: liquidity, research and development costs, financial power, firm value