دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود عابد، ۱۳۹۷

شکاف استخدامی ،جریان نقدی آزاد ،حاکمیت شرکتی ومدیریت سود

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شکاف استخدامی، جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود می¬باشد. نمونه پژوهش شامل 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1390تا سال1395 بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی می¬باشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل، جریان نقدی آزاد، شکاف استخدامی و متغیر وابسته مدیریت سود می¬باشد. در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. تحلیل نتایج پژوهش نشان می¬دهد که بین شکاف استخدامی و مدیریت سود رابطه¬ی معنی¬دار و مثبت وجود دارد، همچنین بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود رابطه¬ی معنی¬داری و مثبت وجود دارد، از سوی دیگرمالکیت نهادی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود راتعدیل می¬کند و دارای تاثیرات منفی است همچنین استقلال هیات مدیره ارتباط بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود را تعدیل می¬کند ودارای تاثیرات منفی است. تخصص کمیته حسابرسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و مدیریت سود را تعدیل می¬کند و دارای تاثیر مثبت می¬باشد، مالکیت نهادی نیز ارتباط بین شکاف استخدامی و مدیریت سود را تعدیل می¬کند و دارای تاثیر منفی می¬باشد. از سوی دیگراستقلال هیات مدیره ارتباط بین شکاف استخدامی و مدیریت سود را تعدیل می-کند که تاثیر منفی آن نتیجه گیری شد و تخصص کمیته حسابرسی نیز ارتباط بین شکاف استخدامی و مدیریت سود را تعدیل می¬کند که دارای تاثیرات منفی است.

کلیدواژه‌ها: مدیریت سود، شکاف استخدامی، جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، مدیریت

M.A. Thesis:

Employee Diff،FREE Cash Flow ،Corporate Governance and Earnings Management

The main objective of this investigation is determining the relation between employment gap, free cash flow, corporate governance and profit management. Samples of the investigation include 60 companies accepted in Tehran Stock Exchange during 1390-1395 period of time. The method of the investigation is correlation type. In this paper, independent variables include free cash flow, employment gap and the dependent variable is profit management. In this work, the modified Jones model is used in order to evaluate the profit management based on the accruals. Analyzing the results demonstrate that there is a significant positive relationship between employment gap and profit management. Also, there is a significant positive relation between free cash flow and the profit management. On the other hand, institutional ownership, modifies/leverages the relationship between free cash flow and the profit management and has negative impacts. Moreover, the independency of the directors’ board, modifies the relationship between free cash flow and the profit management and has negative effects. The audit committee expertise, adjusts the relationship between free cash flow and the profit management and has positive effects. The institutional ownership also adjusts the relationship between employment gap and the profit management and has negative impacts. On the other hand, the independency of the directors’ board, adjusts the relationship between employment gap and the profit management and its negative impact is concluded. Additionally, the audit committee expertise adjusts the relationship between employment gap and the profit management, which has negative impacts

Keywords: profit management, employment gap, free cash flow, corporate governance, management