دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد زاهدی، ۱۳۹۶

حاکمیت شرکتی و افشای سرمایه فکری در گزارش هیأت مدیره

تئوری ذینفعان در راستای حفاظت از حقوق سهامداران در برابر حقوق مدیران با اتکاء قرار دادن نقطه ی حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظارت کننده، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح افشای گزارشات صورت های مالی شرکت ها دارند. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی با افشای سرمایه فکری در گزارش های هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد 91 شرکت از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی هدف در بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفتند. در این تحقیق به منظور سنجش حاکمیت شرکتی از سه معیار اندازه کمیته ی حسابرسی، استقلال کمیته ی حسابرسی و تمرکز مالکیت استفاده شده است و به منظور سنجش افشای سرمایه فکری در گزارش های هیئت مدیره شرکت ها از مدل ژیانگ یان (2017) بر اساس روش تحلیل محتوای گزارشات شرکت ها به صورت چک لیست امتیاز بندی، استفاده گردید. نتایج تحقیق مشخص ساخت بین اندازه ی کمیته ی حسابرسی و استقلال کمیته ی حسابرسی با افشای سرمایه فکری در گزارش های هیئت مدیره شرکت ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت با افشای سرمایه فکری در گزارش های هیئت مدیره، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: استقلال کمیته ی حسابرسی، اندازه ی کمیته ی حسابرسی، تمرکز مالکیت، افشای سرمایه فکری

M.A. Thesis:

Corporate governance and intellectual capital disclosures in Board of Directors report

Stakeholder theory to protect shareholders' rights against the rights of managers by relying on corporate governance as a regulator has a significant role in promoting the level of disclosure of corporate financial statements. The purpose of this research is relationship between corporate governance and intellectual capital disclosures in CEOs’ statements in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, 91 companies from Tehran Stock Exchange companies were considered as the target community during the period from 2011 to 2015. In this research, in order to measure corporate governance, the three criteria of the size of the audit committee, the independence of the audit committee, and the concentration of ownership have been used. In order to measure the disclosure of intellectual capital in company board reports, the Zhian Yan model (2017) is based on the method The content analysis of corporate reports was used as a checklist for scoring. The results showed the size of the audit committee and independent audit committee with the disclosure of intellectual capital in the report of the Board of Directors of a significant positive relationship there between ownership concentration and disclosure of intellectual capital in the report of the Board of Directors.

Keywords: The independence of the audit committee, the size of the audit committee, the concentration of owner