دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حانیه زرندی، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی افساد فی الارض

یکی از جرایمی که در فقه و حقوق موضوعه ایران، از آن به جرم علیه امنیت و آسایش عمومی مردم و تلاش در جهت ناامن کردن راه ها؛ برای ترساندن مردم نام برده شده است، جرم محاربه و افساد فی‌الارض است. در این نوشتار، سعی شده که تعریفی جامع و مانع از جرم محاربه و افساد فی‌الارض از دیدگاه فقها و حقوقدانان ارایه شود و در مواردی نیز، به نقد و بررسی تعریف مقنّن از محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی و هم‌چنین در لایحه پیشنهادی آن قانون پرداخته شده است. تقارن دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» در آیه 33 سوره مائده موجب اختلاف در برداشت فقها و حقوق دانان شده است. جمع زیادی از آنان «افساد فی الارض» را به معنای محاربه اصطلاحی در فقه می دانند و در مقابل، عده ای دو عنوان مذکور را دو مفهوم جدای از یکدیگر دانسته اند. قائلان به دیدگاه دوم درباره کفایت یکی از دو عنوان یا ضرورت جمع دو عنوان در فعلیت موضوع یادشده، اختلاف نظر دارند؛ برخی معتقدند که سعی در افساد فی الارض، حاکی از قصد و غرض محارب مصطلح است و تحقق هر دو عنوان برای اجرای مجازات های مذکور کافی است. در مقابل، گروهی دیگر تنها سعی در افساد فی الارض را کافی دانسته و محاربه به معنای اصطلاحی آن در آیه را، از مصادیق افساد فی الارض دانسته اند. در این پژوهش به بیان و بررسی فقهی و حقوقی افساد فی الارض می پردازیم.

کلیدواژه‌ها: افساد فی الارض، محاربه، فقه و حقوق، امنیت و آسایش

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal review of corruption on earth

One of the crimes that has been mentioned in the jurisprudence and rights of Iran is the crime against public security and public uprising and the attempt to insecure roads is to scare people called the crime of Muharabah and corruption on earth. This paper attempts to provide a comprehensive definition of the crime of Muharabah and corruption on earth from the point of view of jurisprudents and lawyers, and in some cases criticizes the definition of the legislature of the Islamic Republic of Iran and the law on punishment as well as the proposed bill of the law. The sympathy of the two titles, "Muharabah " and "corruption on earth ", in the 33rd chapter of Ma'idah, has led to differences in the opinion of the jurisprudents and lawyers. A large number of them consider "corruption on earth" as a form of Muharabah in terms of jurisprudence, and on the contrary, some of these two terms are twofold separate from each other. The researchers disagree on the second point about the adequacy of one of the two titles, with the necessity of collecting the two titles in the subject matter of the subject; some believe that attempting to commit corruption on earth is an indication of the intention and motive of Muharabah and that the realization of both titles is sufficient for the execution of these punishments. On the other hand, another group is only trying to commit corruption on earth and consider the Muharabah as its term in the verse as an example of corruption on earth. In this article, we will discuss jurisprudential and legal issues of corruption on earth.

Keywords: corruption on earth, Muharabah, jurisprudence and law, security and justice