دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهرنوش کفاش زاده، ۱۳۹۶

بررسی میزان بیان ژن sox۱۷ در سلولهای سرطان پروستات با تکنیک real time PCR

سرطان یک بیماری سلول‌های بدن است. بدن ما از میلیاردها سلول تشکیل شده و هر یک نقش خاصی ایفا می‌کند. این امر می‌تواند آنها را به طور غیرقابل کنترل تقسیم کند و در نهایت منجر به سلول‌های ناشناخته شده به عنوان تومور می‌شود که نشان دهنده فیزیکی بیماری به نام سرطان است. سرطان بیماری است که در دهه‌های اخیر به علت ازدیاد مرگ‌ومیر بسیار حائز اهمیت بوده است. سرطان انواع مختلفی دارد که از میان آن‌ها سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران و سایر نقاط دنیا در بین مردان به شمار می‌آید.. برخلاف پیش بینی میزان بروز در سنین بالا 50 ساله افزایش می ‌ابد تاکنون راه‌های پیشگیری و درمانی متفاوتی توسط محققان صورت گرفته است و نیاز به بررسی‌های مولکولی دقیق‌تر برای شناخت مکانیسم و فعالیت سلول‌های سرطانی وجود دارد. در این پایان‌نامه میزان بیان دو فاکتور رونویسی sox17 و MAML3 در سلول سرطان پروستات مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا سلول‌هایLNCAP و PC3 کشت داده شد. بعد از کشت استخراج RNA انجام شد سپس برای انجام مرحله PCR ساخت cDNA صورت گرفت. با گذاشتن Real time PCR میزان بیان ژن‌های sox17 و MAML3 در سلول‌های سرطان و بافت نرمال پروستات مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه کاهش بیان SOX17 و افزاش بیان MAML3 در سلول‌های سرطان پروستات نسبت به نمونه نرمال پروستات مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها: سرطان پروستات، sox، maml، مسیرهای سیگنالی

M.A. Thesis:

Expression profiling of sox17 gene in prostate cancer cells by real time PCR

Cancer is a disease of the body’s own cells. Our bodies are made up of billions of cells and each one has a specific role to play. This can cause them to divide uncontrollably ultimately leading to a mass of cells known as a tumour the physical manifestation of the disease we call cancer. Cancer is a disease that has been very important in recent decades due to the increased mortality rate. Cancer has several types among which prostate cancer is one of the most common cancer among men in Iran and in the world. Oppositely to decreasing of the incidence in the old age there is a continuous increasing in the 50 years old population. So far, researchers have taken different ways to prevent and treat. . In this thesis, the expression of two transcription factors of SOX17 and MAML3 in prostate cancer cells was investigated. LNCAP and PC3 Cells were first cultured. The specified cell number was used to extract RNA. After extraction, a cDNA was made to perform the PCR stage. By placing rael time-PCR, the expression of SOX17 and MAML3 genes in cancer cells and normal tissue of prostate was investigated.in result, low expression of sox17 and increased expression of MAML3 in prostate cancer cells compared with normal tissue.

Keywords: sox، maml، prostate cancer، signaling pathway