دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس عابدینی، ۱۳۹۶

تاثیر نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی باتاکید برمتغیر تعدیلی پس انداز ملی درکشورهای منتخب عضو اپک(رویکرد پانل وگشتاور تعمیم یافته)

رسیدن به رشد اقتصادی پایدار همراه با تثبیت نوسانات اقتصادی به یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در بسیاری از کشورها و به ویژه برای اقتصادهای نفتی از جمله اوپک که به دلیل تغییرات و تحولات دائمی قیمت نفت یا به عبارتی شوک‌های نفتی مواجه هستند از اولویت بالایی برخوردار است، به گونه‌ای که این نوسانات می‌تواند موجب بی‌ثباتی در متغیرهای کلان از جمله رشد اقتصادی گردد، که با توجه به این شرایط، از یک متغیر تعدیل کننده به نام پس‌انداز ملی برای کاهش نوسانات قیمت نفت یا هموارسازی قیمت نفت برای کاهش تاثیر ات نابهنگام آن بر رشد اقتصادی استفاده شده است. حال با توجه به موارد فوق، هدف عمده تحقیق، بررسی تاثیر نقش پس‌انداز بر رابطه بین نوسانات قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 1996 تا 2015 از طریق روش داده‌های ترکیبی (پانل داده‌ها) و روش گشتاورهای تعمیم یافته می‌باشد. از متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، پس‌انداز ملی، رشد اقتصادی دوره گذشته و شاخص کیفیت حکمرانی به عنوان معیاری برای شاخص کیفیت نهادی و قانونی، از حاصل‌ضرب پس‌انداز عمومی در قیمت نفت به عنوان متغیر تعدیل‌کننده نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی و همچنین متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اندازه باز تجار ی به عنوان معیاری برای شاخص جهانی شدن و شاخص آزادی اقتصادی به عنوان معیاری برای ریسک سبد سرمایه‌گذاری به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی دوره گذشته، شاخص کیفیت حکمرانی، میزان پس‌انداز عمومی و قیمت نفت دارای تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بودند، همچنین متغیر تعدیل کننده نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی نیز دارای رابطه منفی و معنادار بوده است که ضریب آن عدد خیلی ناچیزی را نشان می‌دهد این خود به دلیل نقش ناچیز پس‌انداز بخش خصوصی و پرنوسان بودن درآمدهای نفتی به مثابه پس‌انداز بخش دولتی و شرایط نامعلوم آن، نقشی کمرنگ و ضعیف و تا حدودی معکوس بر رشد اقتصادی این کشورها داشته، که این گویای عدم توجه جدی این دولت‌ها به بخش‌های صادرات غیرنفتی و دیگر بازارها از جمله بازارهای مالی است. شاخص آزادی اقتصادی دارای تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی و اندازه باز تجاری داری تاثیر منفی اما غیرمعنادار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز دارای رابطه مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت، پس‌انداز ملی، رشد اقتصادی، متغیر تعدیل کننده.

M.A. Thesis:

Tasyrnvsanat oil prices on economic growth emphasize Brmtghyr Brmtghyr adjustments after Andazmly countries of OPEC (Rvykrdpanl torque generalized)

Achieving sustained economic growth and stabilizing economic fluctuations has turned into one of the most important objectives of the government in many countries, particularly for oil from the OPEC economies. This is due to the permanent changes in the price of oil or the oil shocks faced by high priority, So that this volatility can cause instability in the macroeconomic variables such as economic growth. Given these circumstances, the national savings as a moderating variable smoothing to reduce volatility in oil prices or oil prices on economic growth were used to reduce the effects of premature. In so doing, the main objective of the present study was to investigate the effects of oil price fluctuations on the relationship between savings and economic growth in OPEC member countries over the period 1996 to 2015 through panel data (panel data). Among the economic growth rate indices, national savings, the last period of economic growth and governance quality were chosen as a measure of institutional quality indicators and the product of public savings in oil prices as a moderating variable oil price fluctuations on economic growth and foreign direct investment variables along with the size of commercial open as a criterion variable for globalization index. Economic freedom index as a measure of risk investment portfolio was taken as control variables. The results show that growth in the previous period, the index of governance quality, public savings rate and oil prices have a positive and significant impact on economic growth. Also moderating variable fluctuations in oil prices on economic growth was significantly correlated negatively. It indicated the number as too small which was due to the insignificant role of volatile oil revenues as private savings and public savings undisclosed terms, the roles reversed somewhat pale and weak economic growth of the country. This status indicates the lack of serious attention of non-oil exports and other markets, including financial markets. Index of Economic Freedom has a significant negative impact on economic growth and open trade has a negative impact but a non-significant size. In addition, foreign direct investment on economic growth is also positive and shows a significant relationship.

Keywords: oil price, National savings, economic growth, moderating variable