دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهلا عطاردی کلات، ۱۳۹۶

تاثیر منابع شغلی بر رشد حرفه ای کارکنان با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای(مورد مطالعه : نیروی انتظامی مشهد)

احساس امنیت پیش نیاز هر گونه توسعه اجتماعی ،فرهنگی ، اقتصادی ، و سیاسی در کشور محسوب می شود و با سطح پیشرفت و تعالی جوامع در ارتباط است.منابع شغلی برای دستیابی به اهداف کاری ضروری بوده و موجب رشد و توسعه فردی می شوند. این پژوهش که به بررسی تاثیر منابع شغلی بر رشد حرفه ای کارکنان با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای پرداخته؛ یک تحقیق کاربردی، توصیفی و روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن کارکنان نیروی انتظامی کلانتری های شهر مشهد می باشند که حدود 2000 نفر برآورد شده و حجم نمونه طبق جدول مورگان عدد 322 است، و به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد است. نتایج حاصل نشان داد تمامی ابعاد منابع شغلی بر رشد حرفه ای با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای تاثیر معنا داری دارند. در بررسی رابطه منابع شغلی و رشد حرفه¬ای کارکنان نیروی انتظامی، ضریب رگرسیونی استاندارد (ضریب مسیر) ، برابر با (230/0) برآورد و مقدار T-value برابر (302/6) می¬باشد. همچنین مشخص گردید که اخلاق حرفه ای نقش میانجی را در این رابطه بازی می کند. در نتیجه بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاداتی مبنی بر بهبود ابعاد مورد مطالعه منابع شغلی و ابعاد اخلاق حرفه ای در سازمان، در راستای بهبود رشد حرفه ای کارکنان ارائه شده است. از جمله پیشنهادات ، توجه بیشتر به بحث آموزشی کارکنان شود با برگزاری دوره های آموزشی قبل و حین کار ،ایجاد راهنمای شفاف برای فعالیت ها،برای فرضیه اول،و نیز تاکید بر رابطه دو طرفه رئیس و مرئوس باشد و تحکیم اساس روابط با اعتماد ، صداقت ، و افزایش الگوهای مدیریت مشارکتی برای فرضیه دوم اشاره شده اند.

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای ، رشد حرفه ای ، منابع شغلی

M.A. Thesis:

Career resources impact on the professional growth of employees Considering the Mediator Role of Professional ethics (Case study: police force of mashhad)

The sense of security is a prerequisite for any social, cultural, economic, and political development in the country and is related to the level of development and excellence of societies. Job resources are essential for achieving the goals of the work, and they lead to individual development and development.This research investigates the effect of job resources on professional growth of employees, taking into account the role of mediator of professional ethics; an applied research, descriptive research method and correlation research. The statistical population of this study is police officers of Mashhad Police Station which is estimated at 2000 people and sample size according to Morgan table is 322, and is randomly available and the tool is a standard questionnaire. The results showed that all aspects of job resources have a significant effect on professional growth due to the role of mediator of professional ethics. In the study of the relationship between job resources and the professional development of law enforcement personnel, the standard regression coefficient (path coefficient) is equal to (0/230) and the value of T-value is equal to (6/302). It was also found that professional ethics played a mediating role in this regard. As a result, based on the research results, suggestions for improving the dimensions of the study resources and the dimensions of professional ethics in the organization have been presented to improve the professional development of the staff. One of the suggestions is to pay more attention to the training of employees by organizing training courses before and during work, creating a transparent guide for activities, for the first hypothesis, as well as emphasizing the relationship between the boss and the conscientious, and consolidating the basis of relationships with trust, Honesty, and increasing participatory governance patterns for the second hypothesis.

Keywords: Job Sources, Professional Growth, Professional Ethics