دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد مهدی شکیب، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر جو و ساختار سازمانی بر نوآوری با میانجی گری متغیر مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت مخابرات خراسان رضوی)

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جو و ساختار سازمانی بر نوآوری با میانجی‌ گری متغیر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان خراسان رضوی انجام گرفته است. روش تحقیق بر حسب روش توصیفی و از نوع پیمایشی و نیز تحلیل علی و معلولی از نوع معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مدیران اداره مخابرات استان خراسان رضوی می باشند که تعداد آن ها 300 نفر می‌باشد. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان با تعداد جامعه آماری معلوم استفاده شده است. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعیین شده تعداد 170 نفر بوده که جهت اندازه‌گیری متغیرها از پرسش نامه های استاندرد استفاده شد. داده‌ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد، جو سازمانی بر نوآوری، جوسازمانی بر مدیریت دانش و مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر داشته. همچنین جو سازمانی با نقش میانجی‌ گری مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت مخابرات خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی ساختار سازمانی بر نوآوری، ساختار‌‌‌سازمانی بر مدیریت دانش و همچنین ساختار‌‌‌‌‌سازمانی با نقش میانجی‌گری مدیریت دانش بر نوآوری نیز تاثیر مثبت و معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها: جو سازمانی، ساختار سازمانی، نوآوری، مدیریت دانش

M.A. Thesis:

Investigation The effect of organizational climate and structure varies with the mediation Role of knowledge management (Case Study: Telecom of khorasan razavi)

The present study aims to Investigation The effect of organizational climate and organizational structure on innovation with the mediation Role of knowledge management Case Study: Telecom of khorasan razavi It has been done. The research method is descriptive and survey type as well as causal and non-structural analysis of structural equations. The statistical population of this study is all managers of the telecommunication department of Khorasan razavi province, whose number is 300 people. Morgan table has been used to determine the sample size with the number of known statistical population and the sample size is 170. In order to measure the variables, standardized questionnaires were used that verified the reliability and validity of their questions. Data were analyzed by structural equations using SPSS software. The results show that the organizational climate affects innovation, organizational climate on its knowledge management and knowledge management its innovation. Also, organizational climate role with the knowledge management on innovation in Khorasan razavi Telecommunication Company has a significant effect, but organizational structure does not have a significant effect on innovation, organizational structure on its knowledge management and organizational structure with the role of knowledge management on innovation.

Keywords: : organizational climate, organizational structure, innovation, knowledge management