دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن رشیدی راد، ۱۳۹۷

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد و تأثیر آن بر مشارکت عمومی در پرداخت مالیات (مطالعه موردی: اداره کل دارایی خراسان رضوی)

چکیده: امروزه یکی از اهداف بلند مدت سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب سند چشم انداز 22 ساله کشور، تبیین عوامل موثر بر اعتماد و مشارکت عمومی در ارتباط با پذیرش پرداخت مالیات، از حیطه های پژوهشی مهمی به شمار می رود، زیرا شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد نقش مشارکت و اعتماد عمومی در پرداخت مالیات باید متأثر از عواملی به منظور جلب اعتماد و مشارکت عمومی باشد تا بتوان عموم افراد جامعه را به پرداخت مالیات تشویق نماید. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تاثیرگذار بر اعتماد مؤدیان مالیاتی به این سازمان و نیز تأثیر آن بر مشارکت در پرداخت مالیات در اداره دارایی کل خراسان رضوی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در آن از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. و دادههای کمی جهت آزمون فرضیه تحقیق و گزارش نتایج آن از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته که در بین نمونه آماری تحقیق توزیع میگردد حاصل میشود. و جهت بررسی روایی، سازه تحلیل عامل تأییدی و برای تعیین پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 116 نفر از مؤدیان مالیاتی اداره کل دارایی خراسان رضوی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس مورد سنجش قرار گرفت. این اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS وSmart-PLS با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق میزان تأثیر مؤلفه های اعتماد استخراج شده از مصاحبه آزاد با مدیران و خبرگان دارایی بر اعتماد مؤدیان توسط آزمون دوجمله ای ارزیابی گردید و عوامل شفافیت اطلاعات، عملکرد، پاسخگویی، صداقت، عدالت، امنیت، قانونگرایی، اطمینان، تجارب قبلی و ثبات شناسایی گردید که با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، به جزء عامل ثبات و تجارب قبلی، تأثیر عوامل فوق بر مشارکت مؤدیان دارای ضریب همبستگی مثبت و هم راستا بوده است و بیانگر آن است، با اطمینان 95 درصد می توان گفت اعتماد بر مشارکت عمومی مؤدیان در پرداخت مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: اعتماد، مؤدیان مالیاتی، مشارکت عمومی، مالیات

M.A. Thesis:

Identify factors affecting the trust and its impact on public participation in the payment of taxes (Case Study: Department of Finance Khorasan Razavi)

Abstract: Today, one of the long-term objectives of the country's tax affairs organization in the framework of the 22-year vision document of the country, the explanation of the factors affecting trust and public participation in relation to the acceptance of tax payments is considered an important field of study as there are many indications that Suggests that the role of public participation and trust in tax payments must be influenced by factors in order to attract trust and public participation in order to encourage the general public to pay taxes. The present research seeks to identify the factors affecting the trust of the tax bearers to this organization as well as its impact on participation in the tax payment at the Khorasan Razavi General Directorate. The research method used in this study is descriptive-survey method for data collection purposes. And quantitative data to test the research hypothesis and report its results through interviews and a researcher made questionnaire distributed among the statistical sample of the research. To verify the validity, the confirmatory factor analysis construct and to determine the reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. The research model was evaluated with a sample of 116 tax collectors from Khorasan Razavi Asset Directorate, using random and available sampling method. This information was analyzed using SPSS and Smart-PLS software using structural equation modeling tests. In this research, the effect of the components of trust derived from free interview with asset managers and experts on trustworthiness was assessed by binomial test. The factors of information transparency, performance, accountability, honesty, justice, security, legalization, assurance, previous experience and stability was identified and according to data analysis, with the exception of the stability factor and previous experiences, the effect of the above factors on the partnership has a positive and consistent correlation coefficient, which indicates that 95% confidence can be said trust in participation The public attendants have a positive and significant impact on tax payments.

Keywords: Trust, Taxpayers, Public Participation, Tax