دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محسن رشیدی راد، ۱۳۹۷

شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد و تأثیر آن بر مشارکت عمومی در پرداخت مالیات (مطالعه موردی: اداره کل دارایی خراسان رضوی)

چکیده: امروزه مالیات به عنوان منبع درآمد و ابزار مالی دولت نقش بسیار کلیدی، حساس و مهمی در اقتصاد یک جامعه ایفاء می کند. امروزه یکی از اهداف بلند مدت سازمان امور مالیاتی کشور در چارچوب سند چشم انداز 22 ساله کشور، تبیین عوامل موثر بر اعتماد و مشارکت عمومی در ارتباط با پذیرش پرداخت مالیات، از حیطه های پژوهشی مهمی به شمار می رود، زیرا شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد نقش مشارکت و اعتماد عمومی در پرداخت مالیات باید متأثر از عواملی به منظور جلب اعتماد و مشارکت عمومی باشد تا بتوان عموم افراد جامعه را به پرداخت مالیات تشویق نماید. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی مؤلفه های تاثیرگذار بر اعتماد مؤدیان مالیاتی به این سازمان و نیز تأثیر آن بر مشارکت در پرداخت مالیات در اداره دارایی کل خراسان رضوی می باشد. بدین منظور با بررسی نظریه های مختلف در حوزه اعتماد و مشارکت به بیان نظری مسئله تحقیق پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در آن از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. و دادههای کمی جهت آزمون فرضیه تحقیق و گزارش نتایج آن از طریق مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته که در بین نمونه آماری تحقیق توزیع میگردد حاصل می شود. و جهت بررسی روایی، سازه تحلیل عامل تأییدی و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی آن استفاده شده است. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 116 نفر از مؤدیان مالیاتی اداره کل دارایی خراسان رضوی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس مورد سنجش قرار گرفت. این اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS وSmart-PLS با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق بیان می کند، برای متغیر اعتماد عوامل شفافیت اطلاعات، عملکرد، پاسخگویی، صداقت، عدالت، امنیت، قانونگرایی، اطمینان، تجارب قبلی و ثبات شناسایی گردید که با توجه به تجزیه و تحلیل ها به جزء عامل تجارب قبلی و ثبات همه عوامل در ایجاد مشارکت در پرداخت مالیات تأثیر هم راستا می باشند.

کلیدواژه‌ها: اعتماد، مؤدیان مالیاتی، مشارکت عمومی، مالیات

M.A. Thesis:

Identify factors affecting the trust and its impact on public participation in the payment of taxes (Case Study: Department of Finance Khorasan Razavi)

Review:  Today, tax as a source of income and financial instruments of the state plays a crucial, critical and important role in the economy of a community. Today, one of the long-term objectives of the country's tax affairs organization in the framework of the 22-year vision document of the country, the explanation of the factors affecting trust and public participation in relation to the acceptance of tax payments is considered an important field of study as there are many indications that Suggests that the role of public participation and trust in tax payments must be influenced by factors in order to attract trust and public participation in order to encourage the general public to pay taxes. The present research seeks to identify the factors affecting the trust of the tax bearers to this organization as well as its impact on participation in the tax payment at the Khorasan Razavi General Directorate. To this end, by examining different theories in the field of trust and participation, the research topic has been discussed. The research method used in this study is descriptive-survey method for data collection purposes. And quantitative data to test the research hypothesis and report its results through interviews and a researcher made questionnaire distributed among the statistical sample of the research. To verify the validity, the confirmatory factor analysis construct and Cronbach's alpha coefficient have been used to determine its reliability. The research model was evaluated with a sample of 116 tax collectors from Khorasan Razavi Asset Directorate, using random and available sampling method. This information was analyzed using SPSS and Smart-PLS software using structural equation modeling tests. The results of the research show that for the trust variable, the factors of transparency of information, performance, accountability, integrity, justice, security, legality, assurance, previous experience and stability were identified, which according to the analysis, in addition to the factor of previous experience and stability All factors contribute to contributing to tax contributions.

Keywords: Trust, Taxpayers, Public Participation, Tax