دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عفت اب سالان، ۱۳۹۶

عملکرد غیر مالی ،بازار محصول و مخارج سرمایه ای

مخارج سرمایه ای را به عنوان مخارجی تعریف می کنند که به حفظ، تداوم و یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سودآوری آتی دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر عملکرد غیر مالی و هزینه های نمایندگی بر مخارج سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای اندازه گیری مخارج سرمایه ای از مدل گوردن استفاده شد. برای این منظور اطلاعات 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1390 الی 1394جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی وجود رابطه ای معناداری بین معیارهای عملکرد غیر مالی با مخارج سرمایه ای می باشد و همچنین هزینه نمایندگی رابطه ی بین معیارهای عملکرد غیر مالی و مخارج سرمایه ای را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها: عملکرد غیرمالی ، مخارج سرمایه ای، بازده فروش، نرخ سهم بازار، رقابت بازار محصول و هزینه های نمایندگی

M.A. Thesis:

NFP, product market and capital expenditure

Capital expenditure are defined as eExpenditure to maintain, sustain or increase the capacity of production of goods and services leads, and for firms have Future profitability. The main goal of this research is the impact of NonFinancial Performance, and agency expens on capital expenditure listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Gordon model was used to measure capital expenditure and to carry out the study, the information of 120 active companies in the Stock Exchange was collected and analysed using statistical softwares from 2011 to 2015. The results show that there is a significant relationship between Non-financial performance measures and capital expenditure, and also agency expenses mediates the relationship between Non-financial performance measures and Capital Expenditure.

Keywords: Non-financial performance, capital expenditure, Return on sales, Rate of market share, Product marke