دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایرج ریوندی، ۱۳۹۷

نقش واسطه ای هویت سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین با قابلیت سازگاری و غنی‌سازی شغل کارکنان ( مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار)

این پژوهش با هدف نقش واسطه‌ای هویت‌سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین باقابلیت سازگاری و غنی‌سازی شغل کارکنان ( مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار) انجام شد. پژوهش حاضر ازنظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان سبزوار به تعداد 998 نفر درسال 1396 تشکیل دادند. حجم نمونه با توجه به جدول مورگان (1972) 337نفر تعیین و به روش تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده¬ها از پرسشنامة استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو (????)، غنی سازی شغل (هاکمن و اولدهام ، 1976 )، هویت‌سازمانی (چنی ،1983) و قابلیت سازگاری (بارون و مارکمان، 2003) استفاده شد. داده¬های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی( آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) به کمک بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 و روش معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل (LISREL) نسخه 8/8 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد هویت‌سازمانی در ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین با و غنی‌سازی شغل کارکنان نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها: رهبری تحول آفرین -هویت سازمانی - قابلیت سازگاری - غنی سازی شغل

M.A. Thesis:

The Mediator role of Organizational Identity In connection between of Transformational Leadership with Compatibility capability and Job Enrichment of Employees (Case Study of Sabzevar University of Medical Sciences)

This research was conducted with the purpose of inter-organizational role of organizational identity in relation between transformational leadership with adaptability and enrichment of employees (Case study of Sabzevar University of Medical Sciences). The present research is a descriptive-correlative type of applied research in terms of purpose. The statistical population was 998 people in 1396 in all employees of Sabzevar University of Medical Sciences. The sample size was determined according to Morgan table (1972) 444 people and selected by stratified random sampling method. For data collection, the Standardization of Transformation Leadership Questionnaire (BAS and AVI) (2000), enrichment of job (Hackman & Oldham, 1976), organizational identity (Cheney, 1983) and compatibility (Baron & Marquan, 2003). The data were analyzed using descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation), and inferential statistics (Pearson correlation test and regression) with SPSS software version 18 and structural equation with LISREL software. Version 8/8 was analyzed. The results show that organizational identity plays a mediating role in the relationship between transformational leadership and employee occupation enrichment.

Keywords: Transformational Leadership, Adaptability, Job Enrichment, Organizational Identity