دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین برابادی، ۱۳۹۶

کیفیت حسابرسی و بحران های مالی

دی¬آنجلو کیفیت حسابرسی را شناسایی تحریف و گزارش آن بیان می¬دارد که در این پژوهش اندازه¬ی حسابرس به عنوان معیار کیفیت در نظر گرفته شده است. و از طرفی بحران مالی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته شده است که معیار اندازه¬گیری آن مدل ورشکستگی آلتمن می¬باشد.این پژوهش به بررسی کیفیت حسابرسی و بحران¬های مالی با در نظر گرفتن عوامل تعدیلی چون رشد شرکت و مالکیت دولتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد.در این پژوهش اهرم و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین کیفیت حسابرسی و بحران¬های مالی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد به طوری که افزایش کیفیت حسابرسی به‌طور قابل‌توجهی بحران¬های مالی را کاهش می¬دهد، چون حسابرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی می-تواند عامل بازدارنده¬ای محسوب گردد.همچنین متغیرهای تعدیلی رشد شرکت و مالکیت دولتی نیز در این پژوهش رابطه¬ی بین کیفیت حسابرسی و بحران¬های مالی را تعدیل نمود، و به رابطه مثبت و معناداری در این خصوص دست یافت.

کلیدواژه‌ها: بحران مالی، کیفیت حسابرسی، رشد شرکت و مالکیت دولتی

M.A. Thesis:

Audit quality and financial distress

De Angelo identify the audit quality and reports that in this research, the auditor's size is considered as a quality criterion. On the other side, the financial distress has been as a dependent variable, which is the measure of Altman's bankruptcy model. This study examines the auditing quality and financial distress by considering moderating factors such as corporate growth and government's ownership in the companies listed on the Tehran stock exchange. In this research, the leverage and the size of the company have also been used as a control variable. The results of the research showed that there is a negative and meaningful relationship between audit quality and financial distress, so that increasing the quality of audit significantly reduces financial distress, because the audit can be as a monitoring device The deterioration factors of corporate growth and government's ownership also moderated the relationship between audit quality and financial distress, and reached a positive and significant relationship.

Keywords: Key words: financial distress, audit quality, corporate growth and government ownership