دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن بروغنی، ۱۳۹۶

تاثیر ویژگی های محیط کار بر استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده _ کار در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

برای ایجاد محیطی دوستانه در محیط کار باید سعی شود که‌ عوامل‌ سازمانی‌ و عوامل‌ فرهنگی‌ همگام‌ با هم‌ مورد توجه‌ قرار گیرند و به‌ هر دو عنصر سازمان‌ و فرهنگ‌ توجه‌ شود. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر ، تاثیر ویژگیهای محیط کار بر استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده - کار در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع علی و معلولی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری حاضر، کلیه مدیران و کارکنان اداره تامین اجتماعی خراسان رضوی می باشد که تعداد آنها 1157 نفرمی باشد. طبق جدول مورگان، حجم نمونه 300 نفر می باشد که تعداد 300 پرسشنامه بین مدیران و کارکنان توزیع شده است. نمونه گیری در تحقیق حاضر، تصادفی ساده می باشد.تجزیه و تحلیل داده ها از طریق پرسشنامه با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که ویژگیهای محیط کار و ابعاد آن بر تضاد کار و خانواده در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی تاثیر معناداری ندارد و همچنین تضاد کار و خانواده بر استرس روانی تاثیر معناداری ندارد و همچنین ویژگیهای محیط کار بر استرس روانی با توجه به نقش میانجی تضاد خانواده و کار تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها: ویژگیهای محیط کار. ساعت کار غیر استاندارد. استقلال شغلی. پشتیبانی همکار. حمایت مدیریت عالی

M.A. Thesis:

The impact of workplace characteristics on psychological stress due to family conflict as a mediator to work in the Social Security Organization of Khorasan Razavi

For Creation a friendly environment in the workplace must try to organizational factors And cultural factors along with to be considered every element of the cultural and therefore the aim purpose of this study, the impact of work Environment characteristics on psychological stress due to family conflict mediation in social security Razavi Khorasan Province . This study is based on purpose, functional and based on descriptive data collection method and of Opinion analysis of data, the study type cause and reason and for collect information was used to questionnaire. The Statistical Society is all the managers and staffs in Social Security Administration in Khorasan Razavi The is that their number is 1,157. According to Morgan table, the sample size is 300 . that number of 300 questionnaires were distributed to between managers and staff ,Sampling in this study is a simple randomly. the data analysis from questionnaire and by using descriptive statistics and Inferential statistics with using the software Spss have been analyzed. The results obtained of Hypothesis test showed that there is no significant effect characteristics of the workplace and on work-life conflict in Social Security Organization of Khorasan Razavi province and As well as work-family conflict has not significant impact on psychological stress and end And the characteristics of the work environment on psychological stress due to role family conflict mediation and do not have a significant impact.

Keywords: characteristics of the work environment, non-standard working hours, job autonomy, peer support, the