دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه دلبری، ۱۳۹۶

نقد وتحلیل قرارهای تامین و نظارت قضایی با رویکردی به رویه قضایی

قرار تأمین کیفری که در لسان قانونی یا حقوقی عمدتاً از آن به عنوان قرار تأمین و یا حتی تأمین یاد می شود، در طول فرایند دادرسی معمولاً به عنوان یک ضرورت قضایی، حسب مورد توسط مقام تحقیق در دادسرا یا مقام رسیدگی در دادگاه، برای تأمین اهداف متعددی که مهمترین آن دسترسی به متهم و حضور به موقع او نزد مراجع قضایی است، صادر می گردد. اما ضرورت نیل به این هدف، توسل به هر وسیله ای را توجیه نمی کند. اولاً ممکن است متهمی که در نتیجه صدور قرار تأمین قهراً یا عملاً بازداشت می شود، نهایتاً تبرئه می گردد. ثانیاً بنا به قاعده الاسهل فالاسهل، باید از خفیف ترین و در عین حال مطمئن ترین ابزار برای تأمین هدف مزبور استفاده کرد. قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی نقطه تلاقی چند حق است، یکی حق متهم در برخورداری از حقوق انسانی و عدم تضییق در حق آزادی رفت و آمد و حتی حق مالی او، دیگر حق جامعه و تا حدی حق شاکی خصوصی، که از جمله مستلزم ممانعت از فرار متهم (از تعقیب یا مجازات) است همانطور که بنا به اقتضای اصل قانونی بودن مجازات، قاضی در تعیین مجازات برای مجرم، آزادی عمل ندارد و نمی تواند با تعیین مجازات نامتناسب، از حدود مقرر در قانون فراتر رود، در مورد قرار تأمین کیفری و نظارت قضایی نیز قاضی دادسرا یا دادگاه، نمی تواند مطلقاً به میل و سلیقه خود عمل کند و باید در قرارتأمین صادره شاخص یا مقیاس هایی چند را که مقنن پیش بینی کرده، لحاظ نمود و قرار مزبور را با این شاخص ها منطبق یا متناسب سازد. این انطباق یا تناسب، باید هم در زمان صدور قرار و هم در ادامه حیات حقوقی و استمرار آن در طول دادرسی وجود داشته باشد. نوع تحقیق در این پایان نامه توصیفی – تحلیلی است که در آن اولاً به نقد و تحلیل قرارهای تأمین و نظارت قضایی و تشریح آن پرداخته ثانیاً سعی شده ضرورت رعایت اصل تناسب درقرارهای مذکور تبین و تشریح گردد، ابزارهای گردآوری اطلاعات نیز، مراجعه به کتب و مقالات مرتبط ، قوانین و مقررات و همچنین مراجعه به منابع الکترونیکی و استفاده از جستارگرایی رایانه ای بوده است.

کلیدواژه‌ها: قرار تامین کیفری، قرارنظارت قضائی، اصل تناسب، حقوق و آزادی‌های متهم، منافع جامعه

M.A. Thesis:

Review and analysis of binding over orders and judicial supervision with a practical approach

Retributory security timet which is mainly refereed to as quia timet in law or judicator language is sued duly as a judicial urgency in parquet or examination authority in a court in the process of litigation for different arms the most important which is to access the accused and his or her on time presence in judicial courts . it is not justifiable to use every means to reach this aim. Firstly, it is possible that the accused which is arrested as a result of quia timet issuance verbally or truly , is finally absolute. Secondly. According to the rule of “ Al Ashalo fal Ashal” it is necessary to use the easiest and must truthful way to full fill the respective aim. Retributory security timet and judicial supervision is the collision point of several rights . one of them is the accused right to access the humanity rights and not to restrict his or her freedom to footwork and even financial right , another is the society right and partly relator, which is necessary to prevent the accused escaping (from litigation or penalty) because according to the legal rule a judge does not have freedom to set any penalty for the accused and can not determine disproportionate penalty and go beyond the law. In the case of retributory security timet and Judicial supervision, the court or parquet judge can not go beyond the law by determining disproportionate penalty , and can not absolutely do according his will. The judge must consider some criteria or parameters which is determined by the legislator and adapt the impend with these adaptations. This adaptation must exist during the issuance and law life and litigation time The material method in this easy is analysis- descripting Firstly the analysis and description of security timet has been done and also judicial supervision and its description has been done . secondly we have tried to define and describe the necessity of fairness in mentioned timet. Information has been gathered by referring to the related books and essays and rules and laws and electronica resources and computer investigation

Keywords: retributory security timet, judicial supervisions timet , adaptation rule , rights and freedom of