دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: علی محمد جهانی، ۱۳۹۹

بررسی و تحلیل سبک زندگی در شعر فارسی با تکیه براشعار فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

با مطالع? آثار ارزشمند بزرگان این سرزمین (فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ)، متوجه می¬شویم که آداب و رسوم ایرانیان آن عصر، تا زمان حاضر کم و بیش ادامه یافته است . در این پژوهش با هدف نشان دادن قدرتِ هنر و ادبیات در ادار? تکامل فرهنگ و جامعه و آشتی دادن توده های مردم با ادبیات، برای قدرت و قوت بخشیدن ارزشهای جامعه و مبارزه با ضد ارزشها تلاش داشته است با استفاده از نظرات جامعه شناسان حوزه ادبیات و فرهنگ و هنر و تعریف سبک زندگی، این واقعیت را که آثار ادبی گذشته ،آین? تمام قدی از زندگی تاریخ، فرهنگ، جامعه، خانواده، شخصیت و خلاصه اجتماعیات ماست تبیین نماید. در این رساله سعی شده است، از روش کتابخانه ای و با استفاده از آثار و اسناد و مدارک با اولویت آثار شعرای مورد بحث (فردوسی ، مولوی ،سعدی و حافظ ) و همچنین آثار صاحب نظران برجسته ای که به این استوانه های ادب پارسی(چهار سخنگوی وجدان ایران ) پرداخته اند، مصداقهای سبک زندگی، شناسایی و دیدگاههای مختلف محققان در مورد این موضاعات مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. شعر بعنوان عالیترین ومهمترین رسان? فرهنگی در ایران بعد از اسلام و وزن? فرهنگ و نبوغ ایرانی، آیین? تمام نمای بازتاب موضاعات اجتماعی و نمودار وجدان ایرانی، برای بیان احساس و اندیشه است، این پژوهش با هدف نشان دادن عصاره ای از سبک زندگی در درخشانترین دوران فرهنگی این کشور در فاصل? حیات فردوسی تا حافظ به عنوان دوران طلائی فرهنگ ایرانی به نگارش درآمده است.

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی ، فردوسی ،مولوی ، سعدی و حافظ

Ph.D. Dissertation:

To investigate and life style in Persian poetry based on the poetry of Ferdowsi ;lalal ad-Din Muhammadi ; Saadi and Hafez

Analysis and study of lifestyle in Persian poetry based on the works of Ferdowsi, Rumi, Saadi and Hafez Abstract Lifestyle is a precious pearl of the sea of meanings of Persian poetry and literature. However, the Iranian tribes have changed a lot over the years; but, by studying the valuable works of the great men of this land (Ferdowsi, Rumi, Saadi and Hafez), we realize that the customs of the Iranians of that time have more or less continued to the present day, which shows that the Iranians in the sense of a nation, continue from ancient times to the present. In this study, with the aim of showing the power of art and literature in the evolution of society's culture and reconciling the peoples with literature, to strengthen society's values and fight against counter-values, an attempt has been made to use the opinions of sociologists specializing in literature, culture and art, as well as the definition of lifestyle, to explain the fact that the past works literary are the full mirror of our life, history, culture, society, family, personality, and summary of our societies. This thesis is based on the library method and using the works of the mentioned poets (Ferdowsi, Rumi, Saadi and Hafez) in the first place and also using the works of prominent scholars who have dealt with these pillars of Persian literature (four speakers of Iranian conscience) have studied and analyzed the examples of lifestyle, identification and different views of researchers on these issues. Considering that poetry as the highest and most important cultural media in post-Islamic Iran and the weight of Iranian culture and genius, is a full-fledged mirror reflecting social situations and a diagram of Iranian conscience to express feelings and thoughts, this study has been written to show an extract of Iranian society culture as the golden age of Iranian culture in the most brilliant cultural period of this country between Ferdowsi and Hafez.

Keywords: lifestyle, Ferdowsi, Rumi, Saadi and Hafez