دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم پارسایی سرشت، ۱۳۹۶

بررسی دلایل تکنوفوبیا یا ترس از فن آوری در میان معلمان زبان انگلیسی و غیر انگلیسی ایرانی تبار

تحقیقات در مورد ناسازگاری معلمان در ارتباط با کار با رایانه تبدیل به موضوعی مهم در حوزه ی تحقیقات اموزش زبان شده است (کامینگز، 2005). این پژوهش با به کارگیری روش ترکیبی به بررسی دلایل ترس از تکنولوژی (فن آوری) معلمان انگلیسی پرداخت. عوامل متعدد در حوزه ی شخصی و آموزشی از جمله سن، جنسیت، شرایط اقتصادی اجتماعی محل کار و تجربیات آموزشی مورد بررسی توصیفی-تحلیلی قرار گرفتند. همچنین اثر رشته ی تحصیلی و میزان تجربه تدریس معلمان بر نگرش آنان نسبت به کامپیوتر و دلایل ترس شدید از تکنولوژی (تکنوفوبیا) مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش حاضر در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفت. در بخش کمی، داده ها ی پرسشنامه ای جمع آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. تعداد 338 معلم که به صورت نمونه گیری خوشه ای-تصادفی از سراسر کشور انتخاب شده بودند، به پرسشنامه ی CARS که توسط و ویل و روزن )1995( با پنج طیف هنجاریابی شده بود پاسخ دادند و نتایج بدست آمده به منظور بررسی دلایل درونی و بیرونی موثر در به کارگیری تکنولوژی توسط معلمان جدول بندی شدند. بر اساس یافته ها مشخص شد که میزان تکنوفوبیای معلمان در دو عامل مستقل سن و جنسیت تفاوت معنا داری نداشت. همچنین رشته تحصیلی معلمان زبان انگلیسی (96 نفر) و غیر زبانی(234 نفر) نیز نتایج مشخصا ارتباط معناداری را در خصوص نگرش مثبت بالاتر همگام با ترس از تکنولوژی نشان نداد. سپس با استفاده از توابع تمیزی-تشخیصی در میان عوامل مستقل دیگر همچون مدرک تحصیلی، تجربه تدریس، شرایط اقتصادی اجتماعی و میزان آشنایی با کامپیوتر تحلیل صورت پذیرفت و نتایج نشان دادند که تنها مدرک تحصیلی و میزان آشنایی با کامپیوتر به طور معنا داری قادر به پیش بینی میزان تکنوفوبیا در بین معلمان زبان انگلیسی بود. در مرحله دوم که به منظور تعمیق و افزایش اعتبار یافته های مرحله کمی انجام شد، پانزده معلم داوطلب از میان جمعیت آماری انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختار مند قرار گرفتند. در بین نظرهای معلمان دلایل مثبت، خنثی و منفی در مورد استفاده از کامپیوتر به چشم می خورد. با توجه به نظرات آنها مزایای استفاده از کامپیوتر بی شمار بودند. لیکن مهمترین عامل بازدارنده در خصوص عدم استفاده از تکنولوژی نداشتن سواد کامپیوتر بود و در نتیجه ایجاد شرمساری در کلاس عنوان می شد. این یافته با میزان آشنایی معلمان که در مرحله کمی میزان ترس بیشتر را نشان می داد هم راستا بود. یافته های پژوهش حاضر می تواند به عنوان عامل محرک برای سیاست مداران آموزشی در ایران بالاخص مورد استفاده قرار بگیرد تا وزارت آموزش و پرورش بودجه ی بیشتری را به برنامه های ضمن خدمت، واحدهای اموزشی آنلاین و همچنین تجهیز مدارس با تکنولوژی پیشرفته اختصاص دهد.

کلیدواژه‌ها: 1-ترس از تکنولوژی (فن آوری )، 2-نگرش نسبت به کامپیوتر، 3-به کارگیری تکنولوژی، 4-یادگیری زبان با کمک

M.A. Thesis:

Technophobia : casting challenges of tech lessons on language arts among Iranian EFL teachers within digital literacy era

Research about teachers’ inconvenience with technology is becoming an evolving area of investigations in EFL domains (Cummings, 2005). Using a Mixed Methods Research design, this study aimed to investigate the reasons behind discomfort in using technology among Iranian English language teachers. Diverse factors on personal vs. pedagogical accounts including sampled teachers’ age, gender, Socio- Economic Status (SES), fields of study, and teaching experience were mapped on their attitudes toward working with computers with a focus on the reasons of technophobia. The study employed an explanatory design using a two-phase approach, where qualitative data was collected and analyzed to elaborate on the quantitative data results. In the first phase, a total of 338 teachers were pooled through cluster sampling from across Iran. Their responses to an online Likert-type questionnaire with five points, termed as ‘Computer Anxiety Rating Scale’ (CARS) by Weil and Rosen (1995) were analyzed in line with the aims of the study. The results from the survey section were tabulated to uncover some intrinsic vs. extrinsic factors impacting technology integration by the teachers. The first major finding of the study was that teachers’ degree of technophobia as expected by the two independent variables (age and gender) was not significant. The other finding was that tendency toward using computers could not be necessarily related to the teachers' fields of study. The results also demonstrated no significant effect of SES conditions on teachers’ computer thoughts. Nonetheless, regarding the indirect collective effect of four independent variables including Iranian EFL teachers’ university degrees, teaching experience, SES and computer familiarity, the results from multivariate Discriminant Function Analysis (DFA) indicated that sampled English language teachers’ computer knowledge and their level of education were significantly the best predictors of technophobia respectively. In the second phase, to further enhance the quantitative findings, fifteen teachers were sampled from the same participants for follow-up interviews. Diverse reasons on positive, neutral and negative accounts were pointed out by the interviewed teachers over technology use in their educational contexts. The advantages of using technology, as pointed by teachers, were numerous. As far as the inhibiting reasons, teachers acknowledged their computer illiteracy as the most significant inhibiting factor behind their fears toward using technology in class. The findings of the present study could be utilized as a general driving force to the educational policy makers in the Iranian contexts esp. the Iranian Ministry of Education (MoE) to allocate more budgets on providing state-of-the-art in-service programs, online training courses and bringing high-tech devices in schools.

Keywords: Technophobia; computer attitudes, technology integration, CALL; digital literacy, ICT.