دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حجی محمد اسماعیلی، ۱۳۹۶

نمادشناسی درداستان های کودک ونوجوان دردهه هشتاد

دنیای کودک با تصویرهای ذهنی او شکل گرفته ،به دلیل قدرت تصویر سازی وهمانندانگاری بالای کودک،مفاهیم گوناگون انتزاعی را می توان از طریق نمادسازی به او فهماند،هم چنین محدودیت معنایی ذهن کودکان وعدم توانایی خوانش نمادهااز طرف او باعث می شود،که در ادبیات کودک ونوجوان با طیف گسترده ای از نمادها روبرو نباشیم.هدف این پژوهش این است که به نمادشناسی در داستان های کودک ونوجوان دهه ی هشتاد پرداخته ، با بررسی همه جانبه ی نمادها دراین نوع خاص به نتایج سودمندی دست یابیم.دراین راستامساله ی اصلی پایان نامه این است که ابتدا باشناختی کلی در مورد ادبیات کودک ونوجوان ونماد،به بررسی نمادهادرداستان های کودک ونوجوان دهه ی هشتادپرداخته وبا بررسی دقیق این آثار،نقاط ضعف وقوت آن ها را به نویسندگان این عرصه گوشزد کرده ،آنان را در راستای اهداف والاتر راهنمایی کند.پژوهش حاضرشامل چهارفصل با عناوین ،ادبیات کودک ونوجوان ، داستان کودک ونوجوان ، نمادشناسی ودر نهایت شناخت نمادها در داستان های کودک ونوجوان دهه ی هشتاد است.روش تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای بوده وروش ارائه ی مطالب به صورت حرکت از گونه های نمادبه سمت مصداق است. در پایان این نتیجه حاصل می شود که بیشتر نمادهایی که در داستان های کودک ونوجوان این دهه یافت می شود،ازگونه ی نمادهای شخصی ودر مفاهیم حسی وطبیعت گرا ومادی وملموس است.

کلیدواژه‌ها: نماد،سمبل، ادبیات کودک ونوجوان

M.A. Thesis:

symbology in children and teenagr's stores of ۱۳۸۰s

Children’s world is formed by his or her imagination. And since this portrrayel and duplication is too strong in kids tthey can understand different abstract concepts.On the other hand meaning limitations in kid’s minds and not being able to read symbols lead to limited presentations of these symbols in children literature. The goal of this research is to investigate symboilism in children and teenagers literature of 80s. We got useful results in this investigation.In this research with a general knowledge on children and teenagers literature ,symbols in stories of 80s were surveyed ,then weak and strong points of these works were mentioned to the writers to be a bridge to higher goals. This research includes four chapters under the titles:children and teenagers litrature,children and teenagers stories,symbolism and at the end knowing symbols in children and teenagers storief of 80s. Method of the research is library approach and presentation is going from symbol types to istances.At the conclusion it is proved that most of the symbols in this kind of litrature are personal and with sensual ,naturaist and concrete concepts

Keywords: Symbol,children and teenagers literature