دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: قاسم مهاجرانی، ۱۳۹۶

نقش قصه گویی و نمایش خلاق در یادگیری کودکان

قصّه¬گویی - که زیر مجموعه ادبیات کودکان قرار می گیرد- عمر درازی دارد و در دوره¬های مختلف به شکل‌های گوناگونی چون خنیاگری، نقّالی، پرده خوانی، عاشیق ها، بخشی‌ها و در دوره‌ی جدید همراه با نمایش خلّاق برای آموزش بهتر و درک خلّاقانه‌ی بیش‌تر از سوی دانش آموزان چهره نموده است. نمایش خلّاق اما در برابر قصّه گویی عمر چندانی ندارد و با نمایش رایج و مرسوم در ایران و جهان تفاوت ماهوی دارد. در این پژوهش کوشیده شده تا نقش قصّه گویی و نمایش خلّاق که بر جنبه‌ی سرگرم‌کنندگی و لذت جویی آن تاکید شده، نمایانده گردد. این پایان نامه در یک مقدمه سه فصل فراهم آمده است: مقدمه شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه، روش، پرسش، اهداف تحقیق و .. است. در فصل اول کلیات و مبانی نظری تحقیق آمده؛ در فصل دوم قصّه¬گویی و نقش آن در فرایند یادگیری و آموزش تبیین گشته و در فصل سوم نقش نمایش خلّاق در یادگیری و آموزش بهتر دانش¬آموزان و کودکان با کلام به نمایش گذاشته شده و در پایان همین فصل نتیجه¬گیری ذکر گردیده است.

کلیدواژه‌ها: قصّه گویی، نمایش خلّاق، یادگیری، ادبیات کودکان

M.A. Thesis:

The role of storytelling and creative learning show children

Storytelling has a long history and has appeared in different periods in various forms such as chronology, painting, curtain, glamor, sections, and in the new period, along with a creative show for better education and more creative understanding of students. The creative appearance, however, does not have much to do with storytelling, and it differs from the conventional and conventional display in Iran and the world. In this research, it has been tried to represent the role of storytelling and creative expression emphasized on the aspect of fun and enjoyment. This thesis is presented in a preface to three chapters: The introduction includes the expression of the problem, the importance and necessity of the research, the background, method, question, the objectives of the research, and so on. In the first chapter, the general principles and theoretical foundations of the research are explained; in the second chapter, the storytelling and its role in the process of learning and education are explained; in the third chapter, the role of the creative show is presented in the learning and education of students and children with the word. At the end of this chapter, the conclusion is made.

Keywords: storytelling, creative presentation, learning, children