دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید رجب پور، ۱۳۹۷

بررسی تاثیر سبک مدیریت مدیران بر عملکرد پرستاران بر اساس مدل سیستمی لیکرت با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: بیمارستان های خصوصی مشهد )

دنیای ما، دنیای سازمان هاست و گرداننده اصلی این گردونه، انسان ها هستند. آنانند که به کالبد سازمان ها جان می بخشند و تحقق هدف ها را میسر می سازنند. هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر سبک مدیریتی مدیران بیمارستان های خصوصی مشهد بر عملکرد پرستاران بر اساس مدل سیستمی لیکرت با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی می باشد. این تحقیق ازنظر طبقه‌بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و ازلحاظ روش و ماهیت این تحقیق توصیفی – پیمایشی می‌باشد. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 100 نفر از پرستاران بیمارستانهای خصوصی مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و در دسترس مورد سنجش قرار گرفت و داده های کمی جهت آزمون فرضیه تحقیق و گزارش نتایج آن از طریق پرسشنامه که در بین نمونه آماری تحقیق توزیع گردید حاصل شده است. و جهت بررسی روایی، از تجربیات پژوهشگران قبلی و راهنمایی اساتید و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی آن استفاده شده است. این اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS و Smart PLS با اعمال آزمون های مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سبک مدیریتی مشاوره ای مدیران بر عملکرد پرستاران بیمارستان های خصوصی مشهد تأثیر معناداری ندارد. بنابراین آنچه از این تحقیق استنباط می گردد این است که روش های مدیریت و رهبری متفاوت هستند اما همگی در یک زمینه یکسان می باشند و آن تاثیرگذاری این روش ها بر عملکرد کارکنان است. از سوی دیگر فرهنگ موجود در سازمان ها و نحوه حفظ و یا تغییر آن به نحوی که تاثیر گذار بر عملکرد کارکنان باشد مولفه مهم دیگری است که تاثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنها یکی دیگر از مولفه های مهم می باشد که تمام مدیران به آن صحه می گذارند و هدف کلیه سازمان ها در جهت دستیابی به رضایت شغلی و عملکرد بالای کارکنان و در نتیجه بهبود وضعیت سازمان و بهره وری بالا است.

کلیدواژه‌ها: سبک های رهبری، عملکرد پرستاران، فرهنگ سازمانی

M.A. Thesis:

The effect of management styles on nurses’ performance based on Likert-scale considering the role of organizational culture as mediator variable. (Case Study: Mashad private hospitals)

Our world, the world of organizations and the main driver of this wheel, are human beings. They are the ones who alive the bodies of the organizations and make it possible to achieve the goals. The main objective of this research is to investigate the effect of management style of Mashhad private hospitals managers on nurses' performance based on the Likert system model taking into account the mediating role of organizational culture. This research categorically based on the purpose is the applied type and, in terms of the method and nature is descriptive-survey. The research model was evaluated with a sample of 100 nurses from Mashhad private hospitals using a randomized, available sampling method. Quantitative data were used to test the hypothesis of the research and report the results through a questionnaire which included a statistical sample of the research Distributed. To assess validity, the experiences of previous researchers and profesors guidance and Cronbach's alpha coefficient have been used to determine its reliability. This information was analyzed using SPSS software and Smart PLS software using structural equation modeling tests. The results of the research showed that the management consulting style of managers has no significant effect on the performance of nurses in private hospitals in Mashhad. Therefore, what is deduced from this research is that management and leadership methods are different, but they all are the same in the same field, and the impact of these methods on employee performance. On the other hand, the culture in the organizations and how to maintain or change it in such a way as to affect employee performance is another important component that has a positive and meaningful impact. Also, the performance of their employees and their job satisfaction is another important component that all managers confirm and the goal of all organizations is to achieve job satisfaction and high performance of employees, thus improving organizational status and productivity.

Keywords: leadership styles, nurses' performance, organizational culture