دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید توانایی، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری در مجتمع انتشاراتی خط سفید

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری در مجتمع انتشاراتی خط سفید پرداخت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع علی و معلولی می باشد و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری حاضر، کلیه کارکنان مجتمع انتشاراتی خط سفید می باشند که تعداد آنها 420 نفر می باشد. حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده دست می آید. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 200 نفرمی باشد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. فرضیات مطرح شده در این تحقیق شش فرضیه با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی قرارگرفتند و نتایج به دست آمده تمامی فرضیات تحقیق را مورد حمایت قرار می دهد و نشان داد مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد نوآورانه با توجه به نقش میانجی قابلیت نوآوری در مجتمع انتشاراتی خط سفید تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: عملکرد نوآورانه، قابلیت نوآوری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، نوآوری

M.A. Thesis:

The effect of Strategic Human Resource Management on Innovative performance by Meditionl Role of the role innovation capability in (Case study: Khate Sefid Publishing Center).

The present research studies the impact of strategic human resource management on innovative performance with regard to the mediating role of innovation capability in the White line Publication Complex. This is a descriptive-survey study based on data collection method. In terms of data analysis method, this is a causal and effect type. A questionnaire was used to collect information. The statistical population of this study is all employees of the white line publishing complex. Their number is 420. Sample size is achieved by simple random sampling. According to the Morgan table, the sample size is 200 people. The data was analyzed by descriptive and inferential statistical methods through SPSS and LISREL software. The hypotheses presented in this study have examined six hypotheses using the structural equation model, and the results support all the research hypotheses, and showed that strategic HR management has a significant effect on the innovative performance with respect to the mediating role of the innovation capability in the complex White line publishing.

Keywords: Strategic Human Resources Management, Innovative Performance, Innovation, Innovation Capability