دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهزاد کیوانلو، ۱۳۹۶

بررسی رابطه بین تفکر انتقادی، تجربه تدریس و استقلال معلمان زبان انگلیسی در مدارس و آموزشگاه های خصوصی

هدف اولیه ازرساله حاضربررسی رابطه بین تفکر انتقادی واستقلال درمیان معلمان زبان انگلیسی مدارس و آموزشگاه¬های خصوصی زبان است. همچنین، نقش سابقه تدریس معلمان برتفکرانتقادی معلمان و استقلال آن-ها نیز بررسی می شود. علاوه براین، رساله حاضرتفاوت بین سطح تفکرانتقادی واستقلال معلمان زبان انگلیسی را دو محیط آموزشی مختلف یادگیری زبان انگلیسی (مدارس و آموزشگاه¬ها)، مورد بررسی قرارمی دهد. شرکت کنندگان دراین تحقیق شامل دو نمونه متفاوت می شدند. نمونه اول از بین معلمان زبان انگلیسی آموزشگاه¬های خصوصی زبان، ونمونه دوم ازبین معلمان زبان انگلیسی دبیرستان¬های شهرهای مشهد و سبزواردراستان خراسان رضوی انتخاب شدند. ابزارهای اصلی مورد استفاده در این تحقیق شامل دو پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب)، واستقلال معلم بودند. نرم افزار (SPSS 24) برای تحلیل داده ها و محاسبه آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل اعتبار ابزارها، ضریب همبستگی پیرسون وt-test، مورد استفاده قرار گرفت. نرم افزار (AMOS 24.0) برای انجام مدل سازی معادلات ساختاری، مورد استفاده قرار گرفت. همانطورکه نتایج نشان داد، تمامی زیرعوامل تفکر¬ انتقادی معلمان زبان انگلیسی(تجزیه و تحلیل، ارزیابی، استنباط، و¬استدلال استنتاجی) به استثنای استدلال قیاسی، روی استقلال معلمان تاثیر مثبت می¬گذاشتند. علاوه براین سابقه تدریس معلمان هم روی استقلال آن¬ها تاثیر مثبت گذاشت. هم چنین، ازمیان پنج زیرعامل تفکر انتقادی معلمان زبان انگلیسی، چهارزیرعامل تحت تاثیرسابقه تدریس بودند: تجزیه وتحلیل، استنباط ، استدلال استنتاجی، و استدلال قیاسی. اگرچه سابقه تدریس معلمان روی ارزیابی آن¬ها تاثیری نمی گذاشت. علاوه بر این، نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که به طورکلی تفکر انتقادی معلمان رابطه ای مثبت و متوسط با استقلال آن¬ها و سابقه تدریس¬شان دارد. هم¬چنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که دردو محیط آموزشی مختلف بین سطح استقلال معلمان تفاوت معناداروجود دارد. این بدان معنی است که معلمان زبان انگلیسی آموزشگاه های خصوصی در مقایسه با معلمان زبان انگلیسی مدارس، از استقلال بیشتری برخوردارند. درنهایت، نتایج آزمون t مستقل برای آخرین سوال تحقیق نشان داد که سطح تفکر انتقادی معلمان دردومحیط آموزشی مختلف، تفاوت معناداری ندارد. یافته¬های این تحقیق اهمیت ترویج تفکرانتقادی معلمان را مورد توجه قرارمی دهد. هم¬چنین این تحقیق برای متقاعد کردن معلمان مدارس و آموزشگاه¬های خصوصی به اینکه استقلال معلم یک عامل بسیار مهم است، انجام شد.

کلیدواژه‌ها: تفکر انتقادی، استقلال، معلمان زبان انگلیسی مدارس، معلمان زبان انگلیسی آموزشگاه‌های خصوصی،سابقه تدریس

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship among EFL Teachers’ Critical Thinking٫ Experience and Autonomy in Public and Private Contexts

The primary aim of the present study is to explore the relationship between teachers’ critical thinking and their autonomy among public and private EFL teachers. In addition, it examines the role of years of teaching experience on teachers’ critical thinking and their autonomy. Furthermore, the present study investigates differences between two main contexts of English language learning (public and private contexts) in regards of teachers’ critical thinking and their autonomy. Two different samples comprised the participants of the present study. The first sample was selected from EFL private language institute teachers and the second sample was selected from EFL high school teachers from Mashhad and Sabzevar, two major cities in Khorasan Razavi. The main instruments used in this study consisted of two questionnaires. They are California Critical Thinking Skill Test -Form B (CCTST), and Teacher Autonomy Scale (TAS). Statistical Package for Social Sciences (SPSS 24) was used for data analysis and computing descriptive statistics, reliability analysis of the instruments, Pearson Correlation Coefficient, and t-test. Analysis of Moment Structures (AMOS 24.0) software was used to perform Structural Equation Modeling (SEM). As the results of SEM indicated, all sub-factors of EFL teachers’ critical thinking (analysis, evaluation, inference, inductive reasoning) except deductive reasoning, are positive significant predictor of their autonomy. In addition, experience is a positive significant predictor of their autonomy. Furthermore, among five sub-factors of EFL teachers’ critical thinking, four sub-factors are predicted by experience: analysis, inference, inductive reasoning, and deductive reasoning. However, experience did not predict evaluation. In addition, the results of Pearson correlation indicated that total critical thinking correlates positively and moderately with autonomy, and positively and weakly with experience. Furthermore, the results of independent-samples t-test showed that there is a significant difference between two different contexts in the level of autonomy. It means that private EFL teachers are more autonomous than public EFL teachers in Iran. Finally, results of independent-samples t-test for the last research question revealed that there is no significant difference between two types of context in critical thinking ability. The findings of the study highlight the importance of promoting teachers’ Critical thinking. The study also concluded to .convince public and private EFL teachers that teacher autonomy is a very important factor

Keywords: critical thinking, autonomy, public EFL teachers, private EFL teachers, years of teaching experience