دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهناز درخشانی نیا، ۱۳۹۶

رابطه ی سرسختی روانشناختی وهیجان خواهی باانگیزه پیشرفت دانش آموزان دخترمتوسطه سبزوار

این پژوهش از حیث هدف از جمله تحقیقات بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با هدف بررسی رابطه ی سرسختی روانشناختی با انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم انجام شده است. جامعه ی آماری تحقیق دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر سبزوار در سال 97-1396 بوده است. نمونه ی این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و با استفاده از جدول مورگان به تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل 3 پرسشنامه ی انگیزه ی پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز و پرسشنامه ی هیجان خواهی زاکرمن بوده است. اطلاعات حاصل از پژوهش به وسیله ی روش های رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار SPSS ویراست 21 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که سرسختی روانشناختی به صورت مثبت و هیجان خواهی به صورت منفی می توانند انگیزه ی پیشرفت را در دانش آموزان دختر متوسطه ی دوره دوم شهر سبزوار پیش بینی کنند، همچنین سرسختی روانشناختی با انگیزه ی پیشرفت رابطه ی مثبت داشت (354/0=r) و هیجان‌خواهی با انگیزه‌ی پیشرفت رابطه‌ی منفی دارد (301/0- =r.). در ضمن تمام مؤلفه های هیجان خواهی (هیجان خواهی شدید و ماجراجویانه، تجربه خواهی، عدم بازداری و حساسیت به کسالت) با انگیزه ی پیشرفت رابطه ی منفی داشتند.

کلیدواژه‌ها: سرسختی روانشناختی، هیجان خواهی، انگیزه پیشرفت

M.A. Thesis:

The relationship between emotional resilience and sensation seeking academic achivement motivation of female students ofsabzevar

The aim of this study was to examine the effect of psychological hardiness on achievement motivation of female secondary schools (second grade female students). This study is fundamental in terms of purpose, correlational in terms of descriptive method. Statistical population was female secondary school (second-grade female) students in Sabzevar in 1396-97. The sample of this study was 300 participants by using multistage cluster sampling and Morgan ... . Research tools were 3 questionnaire including Hermans achievement motivation test, Ahvaz psychological hardiness test and Zakerman sensation seeking test. The research data was analyzed by using multi variable regression and Pearson in the 21th version of SPSS... . The results showed psychological hardiness positively and sensation seeking negatively can predict achievement motivation in second grade female students in Sabzevar. There is a positive relationship between psychological hardiness and achievement motivation (r=0/354) and a negative relationship between sensation seeking and achievement motivation (r = -0/301). Meanwhile all components of sensation seeking (intense sensation seeking, searching and openness to . and experience ...) had a negative correlation with achievement motivation

Keywords: Psychological Hardiness, Excitement, Progressive Motivation