دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه نصرابادی، ۱۳۹۶

بررسی فقهی قضاوت شورایی در فقه و قوانین موضوعه

قضاوت شورایی در لغت به معنای داوری گروهی و دسته جمعی است. قضاوت شورایی تعاریف گوناگونی دارد که مهمترین آنها عبارت است از: نوعی دادرسی و داوری توسط ‎3 یا ‎5 یا ‎7 یا... نفر که تعداد آنها فرد باشد (نه زوج) و هر چه اکثریت حکم کردند و یا اتفاق داشته اند. همان ملاک باشد . و صورت دیگر قضاوت شورایی عبارت است از این که قاضی، قبل از اتخاذ تصمیم، قضات متعدد را به عنوان افرادی عالم و آگاه، جهت مشورت دعوت و اظهار نظرمی نمایند. بدین ترتیب، پس از شور، حکم قضیه و راه فصل خصومت به نحو جمعی از جانب اکثریت تعیین می شود. بدین طریق، مشاوره ی آنان، جنبه ی مقدماتی دارد و صدور رأی که بر مبنای اکثریت است. اعمال ولایت شرعی محسوب می شود و این دو، منافاتی با یکدیگر ندارند .پیرامون قضاوت شورایی سه دیدگاه عمده در میان فقها و حقوق دانان وجود دارد: ‎1. عده ای قائل به جواز مطلق قضاوت شورایی شده اند و معتقدند که قضاوت چه به صورت قاضی واحد و چه شورایی بلامانع است. ‎2. عده ای در مقام مخالفت با قضاوت شورایی برآمده اند و مطلقا آن را نپذیرفته اند و فقط قضاوت قاضی واحد واجد الشرایط را پذیرفته اند. ‎3. عده ای تفصیل قائل شده اند که خود دو دسته اندک الف) بدین صورت که قضاوت شورایی در قاضی تحکیم جایزاست (حتی چندین نفر می توانند قاضی تحکیم باشند) اما در غیر قاضی تحکیم، قضاوت شورایی جایز نیست. ب) عده ای دیگر از فقها و حقوقدانان بر این عقیده هستند که قاضی می تواند قبل ازصدور رأی، از دیگر قضات، نظر مشورتی بخواهد ولی در پایان، خود قاضی پرونده اقدام به انشاء حکم و صدور رأی نماید.

کلیدواژه‌ها: قضاوت شورایی، فقه، حقوق،

M.A. Thesis:

THE EXAMINATION judgment Soviet jurisprudence and laws

By definition, council judgement means a group and collective arbitration, the most important of which is: a type of proceeding and arbitration by 3 or 5 or 7 etc. people, the number of whom is odd (not even) and what the majority order and/or verdict will unanimously be enforceable. Otherwise, council judgement includes the fact that the judge, before making a decision, summons various judges as resourceful and knowledgeable individuals to consult and ask for their opinion. Thus, after consultation, the verdict and solution to the settle the hostility is specified unanimously and collectively. This is considered as a legally accepted guardianship and there is no contradiction between these two. Three major approaches concerning council judgement are common among jurisprudents and jurists: 1. Some deem the council jugement is absolutely permitted and believe that jugement whether by a single judge and/or by a council is acceptable. 2. Some disagree with council judgement and have absolutely refused to acknowledge it and have only voted for the judgement by a single judge. 3. Still others have considered the matter in detail and have sub-categorized it: a) refers to the fact that council judgement is permitted by the consolidation judge ( even several people can play the role of a consolidation judge), however, in cases other than consolidation judge, the council judgement is not permissible. B) other jurisprudents and jurists believe that before issuing an order, the judge can seek other judges' opinions but in the end it is the judge of the case that embarks on issuing a verdict (order). .

Keywords: Council Judgement, Jurisprudence, Law