دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا ایمانی، ۱۳۹۶

مسولیت حقوقی مدیران شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه جدید

یکی از ارکان بسیار مهم در شرکت های تجارتی، مدیران آن می باشند. مدیر در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است. ولی در قوانین برخی از کشورها، «مدیر» تعریف شده است. به نظر می رسد که مفهوم مدیر شرکت های سهامی، صرفاً شامل اعضای هیات مدیره می شود و مدیر عامل را نمی توان مدیر شرکت تلقی کرد. قانون تجارت با تصویب لایحه 1347 در خصوص شرکت های سهامی، دچار تحولاتی در خصوص مسوولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری شد. مطابق قواعد عام مسوولیت مدنی، هرکس در اثر خطا بر دیگران زیان وارد کند باید آن را جبران کند؛ اما مدیران و مدیر عامل شرکت از این قاعده مستثنا هستند. قانون گذار در مورد آنان یک رژیم خاص مسوولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسوولیت مدنی، منافع اشخاص زیان دیده را بهتر تامین می کند. به سبب آنکه ممکن است توان مالی مدیران برای جبران خسارت زیان دیدگان کافی نباشد، قانون گذار برای بر حذر داشتن مدیران و مدیر عامل از انجام دادن اعمال خلاف حربه تیزتری پیش بینی کرده است تا آنان را از اداره بد شرکت منع کند و این حربه، وضع مسوولیت های کیفری است.

کلیدواژه‌ها: شرکت تجاری، شرکت سهامی، مدیر شرکت، هیات مدیره، مدیر عامل، مسوولیت مدنی

M.A. Thesis:

The legal liability of business firm managers drawing on business law and the new bill

One of the key pillars of business companies is its managers. The manager is not defined in the Iranian law. But in the laws of some countries, "the manager" is defined. It seems that the concept of the director of a joint-stock company involves only members of the board of directors and the manager can not be considered the director of the company. The law of commerce, with the adoption of the 1347 Bill on Corporate Stock Companies, has undergone a change in the corporate responsibility of business executives. In accordance with the general rules of civil liability, anyone who is liable to harm others should compensate for it, but the directors and the managing director of the company are excluded from this rule. The legislator has laid down a special civil liability regime that, in contrast to the general civil liability regime, better protects the interests of the injured parties. Due to the fact that managers' financial capability to compensate the injured is not enough, the legislator has foreseen to prevent managers and directors from carrying out acts that are contrary to the sharp campaign to ban them from the company's bad offices, It is a criminal responsibility

Keywords: Commercial Company, Joint Stock Company, Company Director, Board of Directors, Managing Director, Ci