دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه استاجی، ۱۳۹۶

قهرمان و ضد قهرمان در رمان های رشد احمد محمود (همسایه ها، مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد)

ارزیابی دقیق قهرمان و ضد قهرمان، در سه رمان رشد احمد محمود، بدون در نظر گرفتن رویارویی این شخصیت¬ها با شخصیت¬های مخالفشان، و شناسایی اهداف یا مشکلات مهم مطرح شده که شخصیت¬های اصلی در رسیدن به موانع یا برطرف کردن آن¬ها با مخالفان خود رودررو می¬شوند امکان¬پذیر نخواهد بود. از طرفی، آثار هر نویسنده از زندگی شخصی، محیط اجتماعی و معیارهای ادبی جامعه او تأثیر می¬گیرند، در نتیجه در ارزیابی این شخصیت¬ها و ارتباط با خواننده، لازم است شرایط اجتماعی زمان نگارش آن¬ها نیز مورد مطالعه قرار گیرند. لازم به یادآوری است، از آن¬جایی که در زبان فارسی تعاریف مختلفی برای شخصیت¬های اصلی داستان و واژه¬های قهرمان و ضدقهرمان داده شده و واژه قهرمان بیشتر به معنای کلاسیک آن در داستان¬های حماسی به کار رفته و ضدقهرمان به اشتباه به عنوان شخصیت مقابل شخصیت اصلی داستان، و این¬که بیشتر تعاریف و منابع موجود در زبان فارسی از جمله آثار جمال میرصادقی در این مورد، بر اساس منابع غربی است، در این تحقیق برای تفهیم دقیق¬تر این واژه¬ها تا حدامکان به طور مستقیم از رمان‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها: قهرمان، ضد قهرمان، رمان‌های رشد، همسایه‌ها، مدار صفر درجه، درخت انجیر معابد.

M.A. Thesis:

Hero and anti-hero in the novels of Ahmed Mahmoud (Hamsayeha٫ Medar Sefr darageh٫ Derakht Anjeer Maabed)

Hero and Anti - hero in Ahmad Mahmod’s Novels( Hamsayeha, Medar Sefr darageh، Derakht Anjeer Maabed) The exact assessment of hero and anti-hero in three Ahmad Mahmod’s novels is impossible without considering the confronting these characters with their opponents and identifying important goals or problems which the main characters encounter their opponents when they reach obstacles or they want to resolve them .]On the other hand, The work of each author is influenced by his personal life, the social environment and the literary standards of his society As a result -in order to assess these characters and communicating with the reader - the social conditions of their writing time should also be studied. It should be mentioned that since in Persian language there have been different definitions for the main characters of the story and the words hero and anti-hero, and the word "hero" in its classical sense is used more in epic stories and the anti-hero is mistakenly used as the character against the main character of the story, and that most of the definitions and resources available in the Persian language including Jamal Mirsadeghi's work in this regard are based on Western sources, in the present study ,to get a closer understanding of the words , they are used directly- as it was possible- from the novels .

Keywords: hero , anti -hero , development novel ,neighbors, zero degree latitude ,Fig tree of temples