دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی محمدنژاد دعویسرا، ۱۳۹۶

تاثیر رابطه کار تیمی برعملکرد کارکنان واحد فروش شرکت های کوچک و متوسط ( مطالعه موردی کارخانجات لوازم خانگی مشهد )

سازمان های امروزی با مسائلی همچون تغییرات سریع مواجه هستند که برای این منظور تغییرات بسیاری در نگرش ها، اهداف، شیوه های انجام کار در سازمان ها باید صورت بپذیرد. یکی از مهمترین این تغییرات عملکرد و شیوه انجام کار به صورت تیمی می باشد.در سازمان های مدیریت به تنهایی قادر به برنامه ریزی و اجرا برای تحقق اهداف سازمان نمی باشد، بلکه در سایه مشارکت و استفاده از توان فکری و تخصصی کارکنان می تواند به موفقیت های مورد نظر برسد. به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع پژوهش موجود با عنوان بررسی ارتباط بین کار تیمی و عملکرد کارکنان واحد فروش شرکت های کوچک ومتوسط در کارخانجات لوازم خانگی مشهد انجام شده است.در این پژوهش ابعاد مختلف این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق پژوهشی که از نظر هدف کاربردی است و از حیث زمانی به روش تک مقطعی انجام می گیرد. از روش توصیفی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده کرده و برای اثبات کار و صحت اجرایی بودن آن از تحقیقات میدانی که به وسیله توزیع پرسشنامه به کارکنان بخش فروش کارخانجات لوازم خانگی مشهد که به صورت رندم انتخاب شده اند داده شده است. پایایی و روایی پرسشنامه نیز از روش های مخصوص به خود بررسی گشته است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان واحد فروش، کارخانجات لوازم خانگی مشهد بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده می شود. بدین صورت که پرسشنامه های تکمیل شده، نمره گذاری شده و سپس وارد نرم افزار می شوند. به منظور بررسی سه فرضیه ی موجود در این پژوهش ، از روش¬ تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.که هر سه فرضیه مورد تایید قرار گرفته اند.و در انتهای تحقیق به ارائه پیشنهادهای کاربردی در این صنعت پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: کار تیمی ،عملکرد کارکنان،شرکت های کوچک و متوسط

M.A. Thesis:

Teamwork effect on the performance of your sales staff of small and medium companies

Todays, organizations face a number of issues such as rapid change .because of this matter; companies should change in their attitudes, goals, and practices to achieve their purposes. One of the most important of this change is performance and the way of in team work. Managements cannot alone plan and run their goals to get company’s purposes, they should use their intellectual and specialized staff to achieve the desired success. To analyze this problem we had done this research with this topic: Investigating the Relationship between Teamwork and Staff Performance in Small and medium enterprises (SME) Companies Case Study of Mashhad Household Appliances Industry. In our study, we mentioned different aspects of this problem. The research methodology is practical. In time, it is a single-sectional one. The descriptive method for describing and analyzing the data has been used field research in in Mashhad home appliance factories by questionnaire to prove research. Reliability and validity of the questionnaire are also examined by their own methods. The statistical population of this research is the sales staff of Mashhad Household Appliances Industry. They selected randomly to answer the questioner. SPSS software is used to analyze the data. The completed questionnaires are graded, entered into the software. In order to study the 3 hypotheses of this research, multiple regression analysis is used. All of the hypotheses are accepted. End of the research, we mentioned a number of practical suggestion in these industry. Key words: Teamwork, staff performance, small and medium enterprises (SME)

Keywords: