دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مرتضی محمدنژاد دعویسرا، ۱۳۹۶

تاثیر رابطه کار تیمی برعملکرد کارکنان واحد فروش شرکت های کوچک و متوسط ( مطالعه موردی کارخانجات لوازم خانگی مشهد )

چکیده سازمان های امروزی با مسائلی همچون تغییرات سریع مواجه هستند که برای این منظور تغییرات بسیاری در نگرش ها، اهداف، شیوه های انجام کار در سازمان ها باید صورت بپذیرد. یکی از مهمترین این تغییرات عملکرد و شیوه انجام کار به صورت تیمی می باشد به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع پژوهش موجود با عنوان بررسی ارتباط بین کار تیمی و عملکرد کارکنان واحد فروش شرکت های کوچک ومتوسط در کارخانجات لوازم خانگی مشهد انجام شده است.در این پژوهش ابتدا از روش کتابخانه ای وسپس با استفاده از روش توصیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. این پژوهش ،دارای سه پرسشنامه میباشد که برای تایید روایی ازنظرات اساتید و تحلیل عاملی و برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده،همچنین جامعه آماری مورد نظر 450 نفر بوده که از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و فرمول کوکران حجم نمونه 184 نفر مشخص گردید.برای سنجش فرضیات(اندازه ،ساختار،هنجار)تیم ،از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای AMOSو SPSS18استفاده شده است که پس از بررسی نتایج حاصل از این نرم افزارها فرضیات مورد تایید قرار گرفت و می توان گفت کارتیمی تاثیر بر عملکرد کارکنان دارد.تحقیق حاضر نشان می دهد که به ثمر رساندن کارها با استفاده از روش تیمی ظرفیت های بالقوه ای را برای بهره برداری کامل از توانایی های منابع انسانی در اختیار می گذارد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر بهبود کار تیمی می تواند نقش بسیار موثری در بهبود عملکرد کارکنان بگذارد. به بیان دیگر در سازمانی که از فرهنگ کار تیمی برخوردار است ارزش هایی همچون اعتماد به ساختار سازمان ، ارتباطات اثربخش درون سازمانی،مشارکت و همکاری کارکنان در تصمیم گیری ها در تمامی ابعاد ، در سطح بالایی بوده و درعین حال ارزش ها و هنجارهای سازمان به نحوی تنظیم می شوند که کارکنان از کار جمعی آن ها حمایت می کنند. لذا کلیه سیستم های سازمانی نیز به نحوی طراحی می شوند که تسهیل گر و مشوق کار جمعی کارکنان بوده و انگیزه آن ها را جهت انجام کار تیمی افزایش دهد که سبب میشود کارکنان با عملکرد بهتری در بخش های مختلف خودشان را نشان دهند . کلمات کلیدی:کار تیمی،عملکرد کارکنان

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی:کار تیمی،عملکرد کارکنان

M.A. Thesis:

Teamwork effect on the performance of your sales staff of small and medium companies

Abstract Today's organizations face a number of issues such as rapid change, which requires a lot of changes in attitudes, goals, and practices in organizations. One of the most important of these changes is the team work and the way in which the work is carried out. In order to examine the various dimensions of this topic, the current research has been directed as a study on the relationship between team work and the performance of the staff of the sales unit of small and medium enterprises in Mashhad's Home Appliances factories. This research was primarily conducted through the library method and then based on descriptive data analysis. This research applies three questionnaires that have been used to confirm the validity of the teachers' viewpoints and factor analysis and to validate the reliability of the Cronbach's ? coefficient. Furthermore, the target population of 450 people was randomly selected through cluster sampling and Cochran formula. The sample size was 184 of structural equation modeling and subsequently, AMOS and SPSS18 software were used to measure the assumptions (size, structure, norm) of the team. After examining the results of these software, the assumptions were approved and it can be concluded that the team work has an effect on the function of the staff. The current research demonstrates that team work as an approach provides full advantage of the potential capabilities of human resources. Therefore, identifying effective factors in improving teamwork can be very effective in improving employee performance. In other words, in an organization that has teamwork culture, values such as trust in the structure of the organization, effective inter-organizational communication, employee participation and collaboration in decision-making in all aspects are high, and at the same time, the values and norms of the organization are set up in a way that the employees support their collective work. Consequently, all organizational systems are designed so that they facilitate and encourage the employees' collective work and increase their motivation for teamwork, leading employees toward a better performance in their different departments.

Keywords: Keywords: Teamwork, Employee, Performance