دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره انارکی ثانی، ۱۳۹۶

احکام واثار معاملات خارج از موضوع شرکت های تجاری

در قانون تجارت برابر ماده ??? بیان شده شخص حقوقی مانند شرکتها می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مثل حقوق و وظایف پدر و فرزندی و امثال ذالک. در نگاه اول این طور به نظر می رسد که شرکت ها همه نوع قرارداد و معاملاتی می توانند منعقد نمایند.به عبارت دیگر با توجه به ماده قانونی مذکور ظاهرا اصل براین است که شرکت ها اهلیت یا توانمندی بستن یا انعقاد هر قراردادی را دارند. منتها بر این اصل که شرکت ها توانایی بستن هر قراردادی را دارند، برخی ، استثناءاتی قایل هستند مانند این استثناء که شرکت ها باید و فقط در حیطه تخصصی خود و موضوع شرکت فعالیت کنند و اگر مدیر یا شرکتی خارج از موضوع شرکت قراردادی ببندد آن قرارداد باطل خواهد بود مثلا شرکتی که موضوع فعالیتش واردات وصادرات لوازم خانگی است حق ندارد در زمینه ساخت و ساز و انجام پروژه های عمرانی فعالیت کند و قراردادی منعقد نماید و اگر چنین قراردادی که خارج از حدود و موضوع شرکت باشد باطل است. یعنی هر کسی که از انجام قرارداد متضرر می شود می تواند ابطال قرارداد را بخواهد. البته عده ای از حقوق دانان این دیدگاه را افراطی می دانند و می گویند اعتبار چنین قراردادهایی را که از سوی نمایندگان شرکت ها منعقد می گردد، باید منوط به تایید مرجع تصمیم گیری شرکت یعنی مجامع عمومی و فوق العاده دانست و اگر آنها این دست از معاملات را تایید کردند معامله صحیح و الا باطل خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: احکام حقوقی، شرکت های تجاری، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی

M.A. Thesis:

Provisions and works out of the company's business transactions

In the trade law of Article 588, a legal person, such as a company, can have all the rights and duties that the law imposes on individuals, with the rights and duties that a person may have in common, such as the rights and duties of the father and child, and the like. At first glance, it seems that companies can enter into all types of contracts and transactions. In other words, according to the law, it is apparently the principle that companies have the authority or ability to sign or conclude each contract. Some exceptions to the fact that companies have the ability to close each contract, such as the exception that companies should only work in their own field of work and the subject of the company, and if the manager or company outside the subject of the contracting company is bound by the contract For example, a company whose business is importing and disposing of household appliances, has no right to engage in construction and construction projects, and concludes a contract, and if such an agreement is beyond the scope of the company, it is null and void. That is, anyone who suffers from a contract can ask for a cancellation of the contract. Of course, some lawyers consider this view to be extreme, and they say that the validity of such contracts, which are agreed upon by the representatives of the companies, should be subject to the approval of the company's decision-making authority, that is, the general and extraordinary assemblies, and if they do so The transactions are confirmed. The transaction will be invalid and canceled.

Keywords: legal judgments, commercial companies, criminal responsibility, civil liability