دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد بیهقی، ۱۳۹۸

بررسی تأثیرمدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی با توجه به نقش تعدیلی ظرفیت نوآوری

جوامع علمی و صنعتی به این نتیجه رسیده اند که سازمان ها با تکیه بر نوآوری و تقویت وترویج نوآوری و فعالیت های نوآورانه در درون خود می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حدظ کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد مالی شرکت های بازرگانی شهر درگز با توجه به نقش تعدیلی ظرفیت نوآوری است. تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و روش پژوهش توصیدی پیمایشی و از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران شرکت های بازرگانی شهر درگز می باشد. نمونه آماری به صورت کل شماری از مدیران شرکت های بازرگانی شهر درگز انجام گرفت. برای سنجش متغیر مدیریت استراتژیک از پرسشنامه آراستی وهمکاران ) 1388 (، برای سنجش متغیر عملکرد مالی از پرسشنامه قراندله و همکاران ) 2014 ( و برای سنجش متغیر ظرفیت نوآوری از پرسشنامه رامشار مبارکه ) 1392 (استداده شد. در این تحقیق از نرم افزار SMART PLS. و روش سیستا معادلات ساختاری SEM) ( برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرایه ها استداده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش دو مرحله ای هالاند ) 1999 ( برای مدر یابی به روش حداقل مربعات جزئی استداده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که: بین مدیریت استراتژیک و عملکرد مالی رابطه ای معنادار وجود دارد. بین قابلیت های نوآوری و عملکرد مالی رابطه ای معنادار وجود دارد. قابلیت های نوآوری ارتباط بین مدیریت استراتژیک و عملکرد مالی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : مدیریت استراتژیک، قابلیت نوآوری، عملکرد مالی

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Strategic Management on Financial Performance Regarding the Moderating Role of Innovation Capacity

Scientific and industrial societies have come to the conclusion that organizations can maintain their long-term excellence in the competitive arena by relying on innovation and the promotion and promotion of innovation and innovative activities within themselves. The main purpose of this study is to investigate the impact of strategic management on financial performance of Dargaz Trading Companies considering the moderating role of innovation capacity. The research is applied research and the research method is descriptive and exploratory. The statistical population of the research is all managers of Dargaz Trading Company. The sample consisted of a number of small and mid-sized managers in Dargaz city. To measure the variable of strategic management, Arast et al. (2009) questionnaire was used, to measure financial performance variable was the questionnaire of Koranfleh et al. (2014) and to measure the innovation capacity variable was used the Rameshgar Mobarke questionnaire (2013). In this research of SMART PLS software and the SEM method was used to analyze the data and test the hypotheses. In order to analyze the research data, Holland's (1999) two-step method was used to model the partial least squares method. The results showed that: There is a significant relationship between strategic management and financial performance. There is a significant relationship between innovation capability and financial performance. Innovation capabilities moderate the relationship between strategic management and financial performance.

Keywords: Strategic Management, Innovation Capability, Financial Performance