دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی محرابی نسب، ۱۳۹۶

روش های پرداخت ثمن در حقوق تجارت بین الملل با رویکرد مقررات ucp۶۰۰

اعتبار اسنادی تجاری و تضمینی به همراه ضمانتنامه ها به عنوان انواع تعهدات مستقل بانکی در جهت تضمین اجرای تعهدات و تأمین اطمینان خاطر برای طرفین قرارداد پایه عمل می کنند. این خصیصه مشترک سبب نمی شودکه ضمانتنامه بانکی و اعتبار اسنادی تضمینی بتوانند جایگزین اعتبار اسنادی تجاری شوند.هر چند اعتبار اسنادی تضمینی با برخورداری از خصوصیات مهمی چون استقلال از قرارداد مبنایی و پرداخت در برابر طرف ارائه اسناد به اعتبار اسنادی تجاری نزدیک می شود اما تفاوت های اساسی میان آن ها وجود دارد. در واقع اعتبار اسنادی مهمترین شیوه پرداخت در بیع بین الملل است و در جهت تسهیل و توسعه تجارت بین المللی نقش بسیار عمده و منحصر بفردی دارد . مهمترین کاربرد آن از این حیث انجام پرداخت های بین المللی در صادرات و واردات است .مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی (ucp ) بعنوان کاربردی ترین ابزار بانکی بوده که توسط اتاق بین المللی بازرگانی تدوین و تقریبا" هر ده سال مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است، آخرین بازنگری در سال2007 صورت ونتیجه آن نشریه 600 ) ucp600 ) بوده است. اعتبار اسنادی تجاری ساز و کار پرداخت ثمن کالا یا خدمات است که تحت آن ذینفع طرفی است که متعهد به اجرای قرارداد پایه است و با ارائه اسناد تعیین شده حاکی از اجرا مبلغ اعتبار را دریافت می دارد اما اعتبار اسنادی تضمینی به عنوان ابزار حمایتی و تضمینی در جهت کاهش خطر عدم اجرای قرارداد پایه به کار گرفته می شود و ذینفع اعتبار اسنادی تضمینی اجرا کننده تعهد قرارداد پایه نیست و استحقاق وی جهت مطالبه مبلغ اعتبار نه ناشی از اجرای تعهداتش، بلکه ناشی از قصور طرف دیگر در اجرای قرارداد پایه است. علاوه بر این در اعتبار اسنادی تضمینی تهیه مدارک و اسناد لازم غالبا" در اختیار خود ذینفع است که همواره می تواند بر اساس شرایط مقرر در اعتبار نامه تضمینی این اسناد را تهیه کند؛ در صورتی که اسناد مورد نیاز در اعتبارنامه اسنادی تجاری نوعا" توسط اشخاص ثالث و مستقل صادر و تنظیم می گردد.مطالبه وجه اعتبار در اعتبارات اسنادی تضمینی همانند ضمانتنامه ها، غالبا" در موارد استثنایی صورت می پذیرد که تعهدات ناشی از قرارداد پایه اجرا نشده باشد. به همین دلیل بر خلاف اعتبارات اسنادی تجاری، نقش ثانوی پرداخت را در جهت تضمین اجرای تعهدات ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها: اعتبارات اسنادی،ضمانت بانکی،پرداخت ثمن،حقوق تجارت بین الملل،اسناد تضمینی

M.A. Thesis:

payment methods with ucp۶۰۰ regulations approach in international trade law

Commercial and guaranteed documentary credit with warranties acts as types of banking independent obligations in order to ensure of operatingthe commitments and providing reassurance to the parties of base contract. This common feature does not lead to replacing commercial documentary credit with bank guarantee and guaranteed documentary credit. Although guaranteed documentary credit is approaching to the commercial documentary credit enjoying of important characteristics such as independence of the basis contract and pay tothe one who giving documentaries, but there are fundamental differences between them. In fact, documentary credit is the most important means of payment in international sales and has a major and unique role to facilitate and develop the international trade. In this term, the most important leveraging it, is the international payments in exports and imports.Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (ucp) is as the most useful banking tools which is compilation ofinternational chamber of commerce and almost every ten years has been revised, last revised was in 2007 and the result was the 600 publication (ucp600). Commercial documentary credit is the mechanism for paying goods or services under which the beneficiary is a party who is obligated to execute the basis contract and receives the amount of the credit by providing the specified documents indicating the execution of the credit, but the guaranteed documents credit is used as a supportive and safeguarding instrument in order to reduce the risk of not operating of basis contract, and beneficiary of guaranteed documents credit is not performer of commitment in basis contract and his entitlement to claim credit is not due to deliver on promises, but from the failure of the other party in the performance of the basis contract. In addition, to provide necessary documents often is in the hand of beneficiary in guaranteed documentary credit, that always can provide this document according to the conditions set out in the guaranteed credentials; even though required document for commercial document credit often are issued and set by third and independent parties. The credit payment almost asked for the guaranteed documentary credit such as guaranties, in sort of exceptional case which in commitment from basis contract is not operated. For this reason, unlike commercial documentary credit, it plays a secondary payment role to ensure the fulfillment of obligations and commitments.

Keywords: documentary credit, bank guarantee, payment of the price, International trade law, guaranteed docum