دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا رامشینی، ۱۳۹۶

ارتباط مشارکت والدین و کیفیت دوست ورزشی با لذت و تعهد ورزشی دختران ورزشکار

بررسی عوامل مربوط به مشارکت جوانان در فعالیت های ورزشی حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر ارتباط مشارکت والدین و کیفیت دوست ورزشی با لذت و تعهد ورزشی دختران ورزشکار بود. این پژوهش کاربردی و براساس ماهیت و روش، روش اصلی پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 750 نفر دختران ورزشکار شهرستان سبزوار در سال 1395 بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات این تحقیق شامل پرسشنامه مشارکت والدین، پرسشنامه کیفیت دوست ورزشی، لذت ورزشی و تعهد ورزشی در ورزش بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده های جمع آوری شده، آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط متغیر ها استفاده شد. نتایج تحلیل داده نشان داد که بین مشارکت والدین و لذت و تعهد ورزشی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (001/0sig= ). همچنین بین کیفیت دوست ورزشی و لذت تعهد ورزشی همبستگی معنادار بود (001/0sig= )، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مشارکت والدین و کبفیت دوست ورزشی بخشی از واریانس لذت و تعهد ورزشی را پیش بینی می کنند. دو متغیر مشارکت والدین و کیفیت دوست ورزشی برای شرکت در فعالیت بدنی نوجوانان بسیار حایز اهمیت هستند، زمانی که والدین رفتارهای حمایتی نسبت به نوجوانان ورزشکار از خود بروز دهند، شایستگی ادراک شده نوجوان بیشتر می شود و زمانی که نوجوان این شایستگی را در خود احساس کند لذت و تعهد بیشتری نسبت به فعالیت های ورزشی و ادامه آن خواهد داشت. همچنین محیط ورزشی سالم و صمیمی که در آن اعضا با هم روابط نزدیکی دارند تاثیر بسزایی بر تمایل نوجوانان به ادامه فعالیت های ورزشی خواهد داشت که در متون فارسی نیز به نقش دیگران مهم در زندگی شخصی و ورزشی نوجوانان اشاره شده است و زمانی که این دیگران مهم برای فرد وجود داشته باشند لذت از فعالیت ورزشی و متعاقب آن تعهد ورزشی افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها: مشارکت والدین، کیفیت دوست ورزشی، لذت ورزشی، تعهد ورزشی

M.A. Thesis:

The relationship of parent involvement and sport friendship quality with sport enjoyment and commitment among adolescent girls

It is important to examine the factors related to the participation of young people in sports activities. The purpose of this study was to determine the relationship between parents' participation and quality of sport friend with athletic pleasure and commitment. This research was applied and based on the nature and method, the main method of research was descriptive and its design was correlational. The statistical population consisted of 750 female athletes in Sabzevar city in 1395 using 200 available sampling method. The data gathering tool used in this study included parents' participation questionnaire, sports fitness questionnaire, sport pleasure and sports commitment in sport. Data were analyzed using SPSS software version 22. In this research, descriptive statistics (absolute frequency distribution, percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test for the normality of collected data, Pearson correlation test, to determine the relationship between variables) were used to analyze the data. The results of the analysis showed that there is a positive and significant correlation between parental involvement with sport pleasure and commitment (sig=001/0 ). Also, there was a significant correlation between the quality of sports friend and sport pleasure and commitment (sig= 001/0). Regression analysis showed that parental involvement and sports friendliness were predicted to be part of the variance of sport pleasure and commitment. two variables of parental involvement and the quality of a sports friend are very important for engaging in physical activity in adolescents. When the parent experiences supportive behaviors in relation to the athlete's adolescents, the perceived merit of the adolescent increases and when the teenager feels that competence It will have more fun and commitment to sports activities and will continue to do. Also, a healthy and intimate environment in which the members have close relationships will have a significant impact on the desire of adolescents to continue their sporting activities, which in Persian texts also refers to the role of other important players in the life of teenagers and when they are others It is important for the individual to enjoy the sport and, consequently, the sport's commitment.

Keywords: Parental involvement, quality of sports friend, sports pleasure, sports commitment.