دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فروغ اردی بهشتی، ۱۳۹۶

بررسی فقهی وحقوقی اسقاط حق در احوال شخصیه

احوال شخصیه به معنی اوصاف و خصوصیاتی است که وضع وهویت شخصی وحقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می کند .احوال شخصیه در ماده 6و7 قانون مدنی واصول 12و13 قانون اساسی و ماده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه اموری از قبیل نکاح،طلاق،ارث،وصیت،اهلیت وفرزند خواندگی تعیین شده اند که البته متعلقات ومتفرعات هرکدام نیز از احوال شخصیه محسوب می شوند مانند مهریه،نفقه،جهیزیه،حضانت،ولایت....که هر چند در قانون به صراحت از آنها اسمی برده نشده است. در این پژوهش به اسقاط بعضی از مصادیق ومتفرعات آن پرداخته شده است .باتوجه به اصل حاکمیت (ماده ق م)وقاعده تسلیط (ماده 30ق م) هر صاحب حقی می تواند در قالب یکی از اعمال حقوقی مبادرت به اسقاط حق خود نماید مگر اینکه مخالف با قواعد امری باشد وهمچنین ماده 959ق م که اسقاط حقی که به صورت ابدی وعمومی وکلی باشدراباطل و ممنوع می داند نیز رعایت شود.با توجه به همین موارد. اسقاط حق در بعضی از مصادیق ومتفرعات احوال شخصیه در حیطه قواعد آمره قرار گرفته است و از قابلیت اسقاط برخوردار نبوده مانند نفقه،ارث،وصیت ،ولایت و...لذا اسقاط آنها اثر حقوقی ندارد.ولی بعضی مصادیق از شمول قواعدآمره قانون گذار خارج شده واز قابلیت اسقاط برخوردار می باشند مانند مهریه .. ویا در مورد اسقاط حق شرط ضمن عقد یا شرط خارج از آن در مورد نکاح وطلاق در صورتی که به معنای اسقاط کلی نباشدواز باب تعهد وعدم استفاده از حق طلاق وازدواج باشد ومشمول ماده 10 قانون مدنی می باشد وماده 959ق م رعایت شود جایز می باشد.

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه،اسقاط حق،ازدواج، طلاق،نفقه ،مهریه،ارث،ولایت،حضانت

M.A. Thesis:

legal and Judicial Study Waiver of Personal Status

Personal status refers to the features and qualities by which the legal and personal identity, rights, and obligations of an individual is laid down in a community. As stated in the Articles 6 and 7 of the Civil Code, Articles 12 and 13 of the Constitution, and in the single Article acknowledging the rights of non-Shi'a Iranians, personal status means (includes) matters such as marriage, divorce, inheritance, wills, qualification, and adoption. Although not stated clearly in the law, all the derivatives of these matters, such as seals, dowry, alimony, marital property status, ancestry, paternity, custody are considered as examples of personal status. This study deals with waiving of some examples of personal status and their derivatives. According to the Rule of Law (article ... of the civil code) and Tslyt law of the Civil code, the holder of a right is legally allowed to waive his right unless contrary to the rules, and if it is in line with Article 959 of the Civil Code which prohibits the waiving of rights which are general, public and permanent. Therefore, some of the tokens and the derivatives of personal status such as Alimony, inheritance, wills, guardianship and the like are within the scope of Jus Cogens and Erga Omnes, and thus their waiving is disallowed. However, the waiving of some other tokens (cases) such as dowry is legally possible in that they are outside Jus Cogens and Erga Omnes. Moreover, the waiving of the stipulated marriage commitments, and the right of divorce is legally possible if it does not mean to be general, but means the waiving of the marriage and divorce right covered by Rule 10 of the Civil Code, and not breaching Article 959 of the Civil Code.

Keywords: Affair proved right, marriage and divorce, inheritance, alimony, custody and guardianship