دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رویا کوشکی، ۱۳۹۶

رابطه ی رشد اجتماعی و بلوغ عاطفی با کمال گرایی تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

هدف از این پژوهش بررسی رابطه رشد اجتماعی و بلوغ عاطفی با کمال گرایی تحصیلی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال تحصیلی1396-1395می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزواربه تعداد2061 نفر می شود که بر طبق جدول مورگان322نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه انتخاب شدند.داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد رشد اجتماعی واینلند(1953)،بلوغ عاطفی یاشویرسینگ و ماهیش بهارگاوا(1974)،کمال گرایی تحصیلی فاطمه رسولی خورشیدی و معصومه بهرامی(1395)جمع اوری گردید.تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss و روش همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.میزان آلفای کرونباخ جهت پایایی پرسشنامه های رشد اجتماعی(0/853)،بلوغ عاطفی(0/926)و کمال گرایی تحصیلی(0/838)به دست آمد.نتایج پژوهش نشان دادرشد اجتماعی با کمال گرایی تحصیلی(0/36=r و 0/032=sig)رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.همچنین بلوغ عاطفی با کمال گرایی تحصیلی(0/53=r و 0/042=sig)نیز رایطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش یلوغ عاطفی در افراد کمال گرایی تحصیلی افراد نیز افزایش می یابدبه بیان دیگرهر چه بلوغ عاطفی افراد بالاتر رود یعنی افراد دچار بی ثباتی در بلوغ عاطفی می شوندکمال گرایی تحصیلی افراد نیز به صورت افراطی بالا خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها: رشداجتماعی،بلوغ عاطفی،کمال گرایی تحصیلی،دانشجو

M.A. Thesis:

The relationship between social dewelopment and emotional maturity with perfectionism in femal students of Islamic Azad Unniversity of Sabzevar

The aim of this study is to investigate the relationship among Social Development, Emotional Maturity and Educational Perfection in female student of azadi university(sabzevar branch)that were participated in this study during the 2016-2017 educational year. The method hired in this study is descriptive correlational and applicable. 2061 female students of Azad University (Sabzevar branch) were participated in this study. According to Morgan's table of required sample size, 322 participants were selected based on stratified random sampling. The data collection procedure was done using three standard questionnaires for the three variables of this study, namely, Weiland's Social Devlopment (1953), Yashvir Singh and Mahysh Bhargava's Emotional Maturity (1974), and Rasouli Khorshidi and Bahrami's Educational Perfectionism (1395) questionnaires. Pearson correlation and multivariate regression tests were run on the data in SPSS software to analyse the collected data. The cronbach's alpha for reliability of questionnaires were estimated for Social Development (0.853), Emotional Maturity (0.926) and Educational Perfection (0.838), as well. The results of this study indicated that there is a positive and significant relationship between Social Development and Educational Perfectionism (sig=0.32, r=0.36) which means that increasing Social Development will result in increase in Educational Perfectionism. Additionally, a positive and significant relationship was reported between Emotional Matuarity and Educational Perfectionism (sig=0.042, r=0.53) which similarly means that increasing Emotional Matuarity will result in increase in Educational Perfectionism. On the other words, the more Emotional Matuarity is high among female students, or the more they feel unstable in Emotional Matuarity, the more they are likely to achive radically high Educational Perfection. Key words: Social Development, Emotional Maturity and Educational Perfection, students

Keywords: Social development-Emotional maturity-Educational perfectionism-Student