دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: قاسم زرنگ، ۱۳۹۸

حماسه های دینی و مقایسه بین آن ها

حماسه های دینی علاوه بر اینکه بخش مهمی از منظومه های حماسی هستند؛ نمودار عشق و علاقه شاعران به مذهب تشیع نیز می باشند. شاعران این آثار قبل از هر چیزی با اخلاصی مثال¬زدنی پا در عرصه حماسه سرایی نهاده اند تا بتوانند به رسول اکرم(ص) و خاندان ایشان ادای دین کنند. مانند سایر انواع حماسه، در میان حماسه های دینی نیز برخی نسبت به دیگر منظومه ها از جهات مختلف برتر و برجسته تر جلوه می کنند. این برتری در بخش های بلاغی، داستانی، وجوه حماسی، شخصیت پردازی و توصیف شخصیت ها علی الخصوص حضرت علی(ع) قابل بررسی هستند. لذا در پژوهش حاضر سعی شده موارد مطروحه در متن خاوران نامه، علی نامه و حمله حیدری راجی کرمانی به عنوان سه اثر برجسته بررسی شوند. طبق آنچه که به دست آمده مشخص گردید ابن حسام خوسفی در خاوران نامه با اختلافی معنادار نسبت به ربیع و راجی کرمانی توانسته به خوبی از پس به کارگیری فنون بلاغی و وجوه حماسی، داستان پردازی و توصیف و پرورش شخصیت ها برآید. پس از وی، ربیع و در آخر راجی کرمانی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها: حماسه‌های دینی، علی(ع)، وجوه حماسی، خاوران‌نامه، علی‌نامه، حمله حیدری

Ph.D. Dissertation:

Religious epics and compare the results

Abstract Religious epics, in addition to being an important part of epic poems, are also diagrams of poets' love and interest in Shiite religion. The poets of these works have, in the first place, practiced epic prophecy with the solemn sincerity that they can worship the Prophet (peace be upon him) and his family. Like other types of epic, some of the epic sects appear to be more prominent than others in various respects. This excellence can be explored in the rhetorical, fictional, epic, character-driven and character-driven sections of Ali, in particular. Therefore, in the present study, it is attempted to study the issues discussed in the text of KhavaranName, AliName and HamleyeHeidari as three prominent works. According to what was revealed, Ibn Hussam Khossefi in KhavaranName, with a significant difference from Rabi and RajiKermani, was able to cope well with the application of rhetorical and epic techniques, storytelling and character development. Behind him are Rabi and finally Rajikermani.

Keywords: Keywords: Religious Epics, Ali, Epic Means, Middle East, KhavaranName, AliName, HamleyaHeidari