دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهسا عرفانیان عبادی، ۱۳۹۵

بهینه سازی فرایند استخراج عصاره گیاه منداب(Eruca sativa) به روش سطح پاسخ و بررسی آثر انتی اکسیدانی آن بر پایداری روغن سویا در طی نگه داری

بسیاری از گیاهان و میوه ها از جمله منداب سرشار از ترکیبات آنتی اکسیدان مانند ترکیبات فنولی می‌باشند که می‌توانند در رژیم های غذایی سالم مورد استفاده قرار گیرند. هدف از این تحقیق بهینه سازی استخراج عصاره ترکیبات فنولی و میزان فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد و تعیین بیشینه استخراج از گیاه منداب توسط امواج فراصوت بود. در نهایت نمونه بهینه از عصاره گیاه منداب انتخاب می گردد و این نمونه همراه با آنتی اکسیدان سنتزی(BHT) به روغن سویا افزوده شد و با نمونه شاهد مورد بررسی قرار گرفت .در این پژوهش فرایند استخراج توسط فناوری اولتراسوند با 3فاکتورو3سطح که شامل 20آزمون بود توسط روش سطح پاسخ صورت گرفت. نتایج حاصل از آنالیز آماری جهت تعیین حالت بهینه، نشان داد که شرایط بهینه زمان 87/15دقیقه و غلظت55/138پی پی ام وشدت صوتkhz 35/85بود. با توجه به نتایج بهینه سازی میزان بازده استخراج ترکیبات فنولی647/72 میلی گرم و میزان فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد عصاره گیاه منداب در نقطه بهینه برابر با 788/40 درصد گزارش شد . نتایج حاصل از پایداری اکسایشی روغن در نمونه بهینه و نمونه شاهدو انتی اکسیدان سنتزی (BHT) نشان داد نمونه بهینه در کاهش اندیس پراکسید و تیوباربیوتیک اسید و اسیدیته نسبت به نمونه شاهد و آنتی اکسیدان سنتزی تاثیر بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها: ترکیبات فنولی،منداب، سطح پاسخ،قدرت رادیکال گیرندگی

M.A. Thesis:

Process optimization and plant extracts Arugula (Eruca sativa) response surface methodology and its antioxidant effect on the stability of soybean oil during maintenance

Many plants and fruits such as rapeseed are rich in antioxidant compounds such as phenolic compounds which can be used in healthy diets. The aim of this study was to optimize the extraction of phenolic compounds and free radical scavenging activity and determine the maximum extraction of rapeseed plant was by ultrasound. Finally the optimal sample and the sample is selected from the rapeseed plant extracts and synthetic antioxidants (BHT) was added to soybean oil and control samples were evaluated. In this study the extraction process by ultrasound technology with 3 Faktvrv 3 levels which includes 20 test was conducted by RSM. The results of the statistical analysis to determine the optimum case, showed that the optimum condition and minutes 15/87 ppm concentration and intensity of sound 138/55 85/35 was kHz. According to optimize the efficiency of extraction of phenolic compounds 72/647 mg and the amount of free radical scavenging activity of plant extracts rocket was reported at the optimal point of 40/788 percent. The results of the oxidative stability of oil in optimal sample and the control sample and the synthetic antioxidant (BHT) showed sample optimized to reduce TBARS and peroxide value and acidity than the control sample and synthetic antioxidants is more effective

Keywords: phenolic compounds, Arugula, response surface, the power of radical receptivity