دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ناهید براتی امغانی، ۱۳۹۶

ویژگی های هیئت مدیره ، سرمایه گذاری بیش از حد و تنوع شرکتی

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هیأت مدیره و سرمایه گذاری بیش از حد (جبهه گیری مدیریت در سرمایه گذاری ها) در توضیح تنوع بخشی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. در همین راستا اطلاعات 146 شرکت در سال های 1391 تا 1395 بر اساس محدودیت های نمونه گیری جمع آوری و استخراج شده اند. اطلاعات با استفاده از معیارهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای محاسبه تنوع شرکتی از دو معیار متنوع سازی تجاری و متنوع سازی جغرافیایی استفاده گردد و در شرکت هایی که هر دو این معیارها بیش از میانه قرار گرفت مقدار تنوع شرکتی را برابر با یک و در سایر شرکت ها صفر در نظر گرفته ایم. در بخش آمار استنباطی بر اساس نوع اندازه‌گیری متغیر تنوع شرکتی از تحلیل مدل رگرسیونی لجستیک استفاده نموده ایم. بر اساس آزمون هاسمر لمشو کارایی مدل برازش داده شده در حد قابل قبولی قرار داشته و برآورد ضرایب رگرسیونی در فرضیه اول، دوم و سوم پژوهش نشان داد که تاثیر اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره به عنوان ویژگی های هیأت مدیره بر تنوع شرکتی تاثیر معنادار داشته و دو گانگی مدیرعامل تاثیر معناداری بر تنوع شرکتی ندارد؛ در فرضیه چهارم پژوهش مشخص شد که سرمایه گذاری بیش از حد بر تنوع شرکتی تاثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: ویژگی های هیئت مدیره، سرمایه گذاری بیش از حد ، تنوع شرکتی ،متنوع سازی تجاری، متنوع سازی جغرافیایی،

M.A. Thesis:

Corporate Board Characteristics, Managerial Entrenchment and Diversification

The purpose of this research is to investigate the role of board and over investment (management management in investment) in explaining the diversification of companies in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, 146 companies were collected and extracted according to sampling constraints in the years 2012 to 2016. The data were analyzed using central criteria and scattering. In order to calculate the diversity of the company, two of the criteria of business diversification and geographical diversification are used, and in companies that both of these criteria are more than middle, the amount of corporate variation is equal to one, and in other companies zero is considered. In the inferential statistics section we have used the logistic regression model analysis based on the type of measure of the variability of the company's variation. According to Hasmere Lamshw test, the efficiency of the fitted model is within acceptable limits and the estimation of regression coefficients in the first, second and third hypotheses of the study showed that the effect of board size, the board's independence as the board's characteristics on corporate diversity has a significant effect And the duplication of the CEO has no significant effect on the diversity of the company; in the fourth hypothesis of the research, it was found that excessive investment has a reciprocal and significant effect on corporate diversity..

Keywords: Board Features, Excess Investment, Investment Management Leadership, Business diversification, Geogr