دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فریبا زینالپوراقدم شندی، ۱۳۹۶

بررسی ویژگیهای میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهرستان جغتای

آب به‌عنوان نعمت الهی، موضوعی حیاتی در توسعه پایدار، کاهش فقر. گرسنگی، محیط‌زیست سالم و توسعه صنعتی و اقتصادی و نیز ضرورتی برای سلامت و بهداشت انسان‌هاست و با توجه به آلودگی‌های اولیه و ثانویه آب آشامیدنی و تأثیر آن بر سلامت فردی و جامعه بر آن شدیم که به بررسی آب آشامیدنی شهرستان جغتای به پرداریم. از این منظر 30 نمونه آب به‌تصادف انتخاب و ازلحاظ PH, سختی کل، سختی برحسب کلسیم و سختی برحسب منیزیم اندازه‌گیری شد؛ و آب‌ها ازنظر وجود کلی فرم بر روی محیط کشت اختصاصی بررسی شد؛ که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده آب‌ها نسبت به وجود کلی فرم منفی بودند؛ و بررسی آب‌ها با ph متر نشان داد بین نمونه‌ها آب اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.میانگین ph برابر 7.74 بود سختی کل تمام نمونه‌ها کمتر از حد مجاز میلی‌گرم در لیتر و برابر 124.37 می‌باشد. میانگین سختی کلسیم نمونه‌ها برابر 76.43 بود. مقدار منیزیم نمونه‌ها در رنج استاندارد و برابر 50.6 بود.

کلیدواژه‌ها: آب آشامیدنی,سختی,کلی فرم

M.A. Thesis:

The study of biological and physico_chemical characteristics of drinking water Chaghatay city

Water as a blessing of God, crucial for sustainable development and poverty reduction. Hunger, environmental health and industrial and economic development and the necessity for human health. And according to primary and secondary drinking water pollution and its impact on individual and community health, we decided to check drinking water city Chaghatay. From this perspective, 30 water samples randomly selected and matched PH, total hardness, hardness was measured in terms of calcium and magnesium in terms of difficulty. And the waters in terms of coliform was evaluated on the specific medium, according to the waters of the existence of coliform results were negative; And water with a ph meter showed no significant difference between samples. Was 7.74 times the average ph. Hardness of all samples is less than the limit l and to 124.37. Calcium Hardness sample average was 76.43. Standard range and the amount of magnesium in the samples was 50.6

Keywords: Drinking Water, hardness, coliforms