دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی یوسف ابادی، ۱۳۹۱

زهد پذیری و زهد ستیزی در آثار سنایی غزنوی و ناصر خسرو

ناصر خسرو و سنائی از پرآوازه ترین شاعران ادب فارسی هستند که پس انقلاب درونی دریچه ای تازه به افق دید خود گشوده اند و با بیان معانی بلند مذهبی و حکمی و آموزنده در عرصه خیال و فکر خود مجالی برای پرورش معانی مذهبی عرضه کرده اند. یکی از مباحثی که در دیوان ناصرخسرو و سنائی نمود بیشتری دارد زهد است. در این رساله به بررسی این گونه اشعار در افکار این دو شاعر گران سنگ پرداخته شده است. این رسال در هفت فصل به شرح زیر تنظیم شده است : 1- مفاهییم و تعاریف زهد 2- زهد و تصوف: که بررسی رابطه این دو مفهوم پرداخته شده است. 3- زهد در ادیان و آیین های پیش از اسلام : همچون مسیحیت، نوافلاطونی، یونانی و ادیان ایران باستان 4-زهد در قرآن و پیامیر و معصومین : در این فصل زهد در قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام و ائمه اطهار و جلوه های زهد در آموزه های دین مبین اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. 5-زهد در ادب فارسی تا زمان ناصرخسرو و سنائی: در این فصل نگاهی گذرا به شاعران و سخن سرایانی که قبل از ناصرخسرو و سنائی به بیان مفاهیم زهدیه نظر داشته است. 6-روزگار و احوال و آثار ناصر خسرو و سنائی: دارای بخش هایی از قبیل بررسی روزگار، شرح زندگی و آثار این دو شاعر گران سنگ ادب فارسی است. 7- نگاه ناصرخسرو و سنائی به زهد: معانی و مضامین زهدیات در اشعار، دنیا، مال و ثروت، روابط اجتماعی، مصادیق اهل زهد، فضیلت فقر، نتایج مثبت زهد در آیینه اشعار. زهد ستیزی و پای بندهای زهد و ویژگی های زاهدان ریائی در اشعارر ناصرخسرو و سنائی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: زهد، ناصرخسرو، سنائی، زهد پذیری و زهد ستیزی،