دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر بهرامی، ۱۳۹۵

مقایسه محافظه کاری مشروط و نامشروط در مراحل متفاوت چرخه ی عمر شرکت ها

مطابق مبانی نظری گزارشگری مالی استانداردهای ملی حسابداری ، محافظه کاری حسابداری ، یکی از ویژگی هایی است که موجب ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری می شود.این پژوهش به بررسی تاثیر چرخه عمرشرکت بر محافظه کاری حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته است. مدیران به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشترنسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. اطلاعات مالی 174 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1389 تا1393 به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد در مجموع بین مراحل چرخه عمر ( رشد، بلوغ و افول) با محافظه کاری مشروط رابطه معناداری وجود دارد. این در حالی است که بین این مراحل با محافظه کاری غیرمشروط ارتباط معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها: محافظه کاری مشروط، محافظه کاری غیرمشروط، چرخه عمر شرکت ها

M.A. Thesis:

The Impact of the Life Cycle of the Company on Probation and Conditional Conservatism

According to theoretical foundation of financial reporting of national accounting standards, accounting conservatism is one of the features that enhance the reliability of accounting information. This research studies the relationship between company life cycle and accounting conservatism in Tehran Stock Exchange. Managers as responsible for preparing financial statements by fully understanding from financial position of the company or having a greater level of awareness as the users of financial statements, are potentially trying to give a good picture of the business unit. The financial information of 174 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of 2010 to 2014 has been investigated as a statistical sample. The collected data was analyzed using Eviews software. The results of the research showed that there is a significant relationship between the stages of the life cycle (growth, maturity and decline) with the conditional conservatism. Meanwhile, there is no significant relationship between these steps with unconditional conservatism

Keywords: conservatism, conditional conservatism, unconditional conservatism, corporate life cycle.