دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سکینه نصرابادی، ۱۳۹۵

بررسی حقوق جنین اهدایی

پیشرفت دانش پزشکی و توسعه فناوریهای مرتبط با آن فرصتی را برای طرح موضوعات جدید پدید آورده است. از جمله آن دست یافتن پزشکان به روشهای جدید درمان ناباروری است. که یکی از این روشها اهداء جنین به زوجین نابارور است؛ بدین شکل که بعد از بدست آوردن اسپرم و تخمک زوجین شرعی و لقاح آن در محیط آزمایشگاه، جنین حاصل به رحم زوجه متقاضی جنین منتقل می شود . و بعد از تولد نیز کودک حاصل طبق قانون، فرزند زوجین گیرنده خواهد بود. اگرچه از نظر شرعی والدین دریافت کننده جنین، والدین حکمی بوده و بین آنها با فرزند حاصل رابطه محرمیت برقرار است. اما والدین اصلی صاحبان تخمک و اسپرم (والدین ژنتیکی) هستند.و جنین اهدایی به عنوان موجود زنده می تواند از حقوق یکسان با جنین طبیعی برخوردار شود . از این رو شارع و مقنن برای متعرضین به حیات جنین مجازات های شدیدی در نظر گرفته اند. و سقط جنین را در هیچ یک از مراحل تکاملی اجازه نمی دهند. اماحقوق غیرمالی جنین اهدایی مانند: نسب، حضانت و... و حقوق مالی مانند: ارث ،وصیت و... مورد توجه جدی مقنن قرارنگرفته است. در صورتی که نسب جنین اهدایی را می توان به پدر و مادر ژنتیکی او ملحق دانست و این حقوق را برای او در نظر گرفت. که در این رساله حقوق غیر مالی و حقوق مالی جنین اهدایی بررسی شده است .

کلیدواژه‌ها: جنین اهدایی – حقوق مالی – حقوق غیر مالی – نسب - ارث – وصیت – تابعیت -حضانت

M.A. Thesis:

The Study of Embryo Donation Rights

Advancement of medical knowledge and associated technology with it has created the opportunity to raise new issues. Including doctors achieved to new methods of infertility treatment. One of these methods is the donation of embryos to infertile couples. In this way, the resulting embryo is transferred to the uterus of the wife of the embryos' applicant after obtaining sperm and ovum of the religious couples and its fertilization in the laboratory environment and accordance with the law the child will be the recipient couple's kid after the birth of the child. Although, parents of the recipient embryo are legally a ruling parents, and a privacy relationship is maintained between them and the child. But the natural parents are the owners of ovum and sperm (genetic parents) and have task against the fetuses and the result. So donor fetus can benefit from the same rights as normal embryo as of Wight and hence the lawyer and lawgiver have considered severe penalties for protesters to life of the fetus and do not allow abortion at any stage of development. But non-financial rights of the fetus, such as parentage, custody and … and financial rights such as inheritance, wills, etc has not been seriously considered by lawgiver. In the case the parentage of donor embryos can know joined to his genetic parents and this law is intended for him. Non-financial rights of Embryo Donation are investigated in this pamphlet

Keywords: embryo donation, non-financial rights, financial rights, parentage, nationality, child custody, inhe