دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل قزی، ۱۳۹۵

خازن گذاری بهینه در شبکه توزیع به منظور افزایش بهره وری و بهبود عملکرد شبکه توزیع با استفاده از روش فراابتکاریTLBO

ازمهمترین دغدغه های امروز بشر تامین انرژی است انرژی از ارکان اصلی اقتصاد به شمار می آید ودراین میان برق به عنوان عالی ترین نوع انرژی جایگاه ویژه ای دارد.امروزه میزان تولید و مصرف انرژی برق شاخص رشد اقتصادی جوامع ویکی از معیارهای سنجش رفاه محسوب می شود.کاهش ذخایر نفت وگاز از یک سو وافزایش میزان مصرف انرژی در سطح جهان از سوی دیگر پژوهشگران ومحققین را برآن داشته تا برای افزایش راندمان وارتقای بهره وری نیروگاه وکاهش تلفات وحفظ محیط زیست توجهی جدی به بهینه سازی تولید وانتقال انرژی در شبکه های قدرت داشته باشند. جاری شدن توان راکتیو در شبکه توزیع باعث افزایش تلفات توان و کاهش ظرفیت خطوط می شود نصب مناسب خازنها با جبران بخشی از جریان راکتیو مصرفی، ع?وه بر کاهش تلفات انرژی می تواند آزادسازی ظرفیت تجهیزات نصب شده در سیستم توزیع،اص?ح ضریب قدرت و بهبود پروفیل ولتاژ را نیز در برداشته باشد .بنابراین پیدا کردن اندازه و محل بهینه خازن در شبکه توزیع بسیار پراهمیت است جایابی و نصب خازن در سیستم توزیع انرژی الکتریکی به منظور کاهش تلفات انرژی، آزادسازی ظرفیت خطوط شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ انجام می گیرد.[

کلیدواژه‌ها: خازن گذاری ، افزایش بهره وری شبکه توزیع، بهبود عملکرد شبکه، روش TLBO

M.A. Thesis:

Optimal capacitor placement in distribution network in order to increase productivity and improve the performance of the distribution network Using meta-heuristic(TLBO)

of the most important energy supply concerns human today is the main pillars of the economy, energy and electricity in the highest form of energy as a special place today is the amount of energy production and consumption of economic growth indices WikiLeaks communities is considered the welfare of the criteria of oil and gas reserves fell on the one hand and increase energy consumption in the world , on the other hand, the researchers and researchers have prompted to boost productivity and efficiency of the plant and casualties and protecting the environment paid serious attention to optimize energy production and the transfer of power networks have run reactive power on the clock distribution network caused the death toll to rise and a reduction in the capacity of the power lines with the appropriate installation capacitors as part of the consumption of reactive , in addition to reduce energy losses can release equipment installed capacity , reform of the distribution system and improve the voltage power factor profile as well , so as to be taken to find the optimal and capacitor on the distribution network is very important, locate and installing the capacitor electrical energy distribution system to reduce energy losses , freeing the capacity of the network and improve the voltage profile .

Keywords: locate capacitor , Way tlbo, improving the performance