دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا اکبریان قوشخانه، ۱۳۹۵

ناخودآگاه و من باطنی در مکتب اشراق و عرفانی مولانا

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی ناخوداگاه و من باطنی در مکتب اشراق و مولانا پرد اخته است، کوشش ما بر آن است که به دو پرسش پاسخ دهیم. پرسش نخست این است که ناخوداگاه و من باطنی یا به عبارت دیگر، اختفای احوال من باطنی در آثار مکتب اشراق و مولانا چه معنا، اهمیـت و پیامدهایی دارد؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا مقصودمان را از ناخوداگاه و من باطنی روشن می¬کنیم. در وهل? بعد و پس از بررسـی اجمـالی ناخوداگاه و من باطنی در آثـار عارفان و فلاسفه، نگاه مکتب اشراق و مولانا بـه ناخوداگاه و من باطنی را بررسی می¬کنیم و پس از آن پیامدهای این نگاه و واکنش¬های مکتب اشراق و مولانا را بر مـی¬شـماریم. این واکنش¬ها عبارت¬اند از خوارداشت کرامات و احوال من باطنی، سـکوت در برابـر احـوال من باطنی و سرانجام پذیرش وقوع احوال من باطنی و بیان احـوال من بـاطنی در لفافـه و از زبـان دیگران. در بخش پایانی این پژوهش، به این بحث می پردازیم که با وجود سکوت مولانـا و امتناع وی از سخن گفتن در باب من باطنی¬اش بر اسـاس کـدام تعریـف/تعـاریف از عرفان او را در شمار عارفان می تـوان دانـست. در ایـن بخـش، دیـدگاه و تعریـف مکتب اشراق و مولانا طرح و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: ناخوداگاه، من باطنی، مکتب اشراق و مولانا

M.A. Thesis:

I was unconscious and esoteric school of illumination and mystical Rumi

My research examined the unconscious and esoteric school of illumination and Maulana jumps is castrated, our effort is to answer two questions. My first question is unconscious and esoteric, or in other words, concealing my status esoteric works of Rumi School of Illumination, and what meaning, significance and consequences? In response to this question, I mean first of my inner unconscious wishes clear. In the next place to study in the works of mystics and philosophers unconscious and inner me, look at me unconscious and esoteric school of illumination and Rumi review and then look at the reaction of the consequences of this school of illumination and Maulana count on. These reactions are the circumstances of my inner, inner silence and finally acceptance of the conditions I described how I am and how I am esoteric inner wrappers And from another language. At the end of the study, to argue that despite the silence of Rumi and his refusal to speak about his inner me on the basis of which the definition/definitions of mysticism regarded him among the mystics. In this section, vision and definition illumination school and Maulana plan is reviewed.

Keywords: Unconsciously, I esoteric illumination school and Rumi