دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود پارسی نژاد، ۱۳۹۵

بررسی احساس کهتری و واکنش های آن بر اساس نظریه آلفرد آدلر در سه شخصیت برجسته در رمان های مدیر مدرسه٫ شازده احتجاب و داستان آشغالدونی

در این پایان‌نامه در آغاز در فصل کلیّات با طرح نظریّه‌ی احساس کهتری آدلر و نقطه نظرات و دیدگاه های آدلر در باره¬ی احساس کهتری و انواع آن و شرایط و دلایل بود و نبود آن، به طرح انواع واکنش ها و جبران ها و جزییات آن پرداخته می شود. در فصول دیگر پس از نگاهی به شرح حال هر یک از نویسندگان سه اثر رمان‌های مدیر مدرسه، شازده احتجاب و داستان آشغال‌دونی به چگونگی شخصیّت پردازی نویسنده و شخصیّت برجسته¬ی داستان پرداخته می شود. در پایان هر فصل تک تک موارد برداشت شده از سه اثر از دیدگاه آدلر بررسی و با تقسیم بندی آدلر هم خوانی می شود .

کلیدواژه‌ها: نظریّه‌ی احساس کهتری آلفرد آدلر، مدیر مدرسه، شازده احتجاب ، داستان آشغال‌دونی.

M.A. Thesis:

A study OF INFERIORITY FEELINGS and related reactions basic on Alfred Adlre’s theory in novels “ school principal “ and in story “ dustbin”

The richness and flourishing of Persian language and literature is the result of writers’ and poets’ hard work who have dedicated their entire life to its development and expansion. Along with having literary knowledge, these people have been familiar with other areas in humanities such as sociology, philosophy, politics, psychology, and the like. Psychology is among those disciplines that can be interrelated and interdependent with literature in many different aspects. Such a symbiosis has at times led to masterpieces and valuable works. With regard to the brief history of psychology compared to that in literature, when we look at the contemporary Persian story writers’ works, we find that they cause motivation, interest, and enthusiasm in readers through characterization and plots. This shows that such writers are familiar with psychology as well as literature. Now, in this research, we are going to scrutinize three selected works: Modire Madrese by Jalae Ale Ahmad, Shazdeh Ehtejab by Hooshang Golshiri, and Ashghaldooni by Gholamhosein Saedi in order to highlight the hidden personality features in them based on the sense of inferiority theory by the great German theoretican Alfred Adler

Keywords: Sense of inferiority theory Alfred Adler, Modire Madrese, Shazdeh Ehtejabi,Ashghaldooni