دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الهام استیری، ۱۳۹۵

میهن پرستی و تجلیات آن در سروده های عارف قزوینی و میرزاده ی عشقی

در عصر مشروطه و در آستانه¬ی جنبش¬های مردمی، کارکرد و وظیفه ادبیات عبور از عرصه¬های سنتی و نزدیک شدن به سمت فضاهای نوزایی و تجدّد طلبی است. ازبرجسته¬ترین و پربسامدترین مفاهیم و مضامین عاطفی شعر عصر مشروطه که حوزه گسترده¬ای از تأمّلات شاعرانه را برانگیخته، مسأله وطن است که جلوه¬های متعدّد و متنوع آن در شعر شاعرانی همچون سید اشرف الدین حسینی(نسیم شمال)، ایرج میرزا، علی¬اکبر دهخدا، عارف قزوینی، ملک الشعراء بهار، ابوالقاسم لاهوتی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی و حتی شاعران خارج از مرز ایران چون اقبال لاهوری متبلور شده است. هریک از این شاعران بسته به فضای سیاسی - اجتماعی و همچنین درک و دریافت شخصی ودامنه¬ی جهان بینی خود، به تحلیل و تبیین مفهوم وطن پرداخنه¬اند. این پایان¬نامه، شامل هفت فصل است: فصل یکم به مقدمات و کلیات تحقیق اختصاص یافته است. فصل دوم، اوضاع سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی در دوره¬ی مشروطه مورد بررسی قرار گرفته است. فصل سوم به ویژگی¬های شعر مشروطه و معرفی برجسته¬ترین شعرای این دوره اختصاص یافته است. فصل چهارم به مفهوم وطن و وطن¬دوستی پرداخته است. فصل پنجم، زندگی، شعر، اندیشه و دیدگاه عارف قزوینی مورد بحث قرار گرفته است. فصل ششم، زندگی، شعر، اندیشه و دیدگاه میرزاده عشقی اختصاص یافته است و نهایتا نتیجه¬گیری کلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه‌ها: شعر مشروطه، وطن، وطن‌دوستی، عارف قزوینی، میرزاده عشقی.

M.A. Thesis:

worship homeland manifested in poems and mirzadeh eshghi

In the age of constitution and also at the inception of national locomotions, the main function and duty for literature was crossing over traditional arena and approaching the neology and innovation. One of the most frequent and prominent emotional concepts and contents in the poem of constituent era is the issue of fatherland which has motivated a vast scope of poetic interaction and has had various pomposities in the poem of poets like seyed Ashraf aldin hosseeini (Nassim shamal), Irag Mirza, Ali Akbar Dehkhoda, Aref Ghazvini, Malek Al Shoara Bahar, Abu Al Ghasem lahutti, Farrokhi Yazdi, Mirzadeh Eshqi, and even international over seas poets like Eqbal Lahouri. Each one of these poets based on sociopolitical atmosphere, individual perceptions, and also their cosmology have investigated the concept of "father land". This thesis contains six chapter: the firs chapter is allocated to prilimina and research totality, and the second chapter sstudies the political, cultural, relegious, and sociad conditions of the constituent age. The third chapter takes the properties of the constituent age poem into consideration in addition to introducing the most eminent poets of that era. The forth chapter concentrates on the concept of jingoism and fatherland. The fifth chapter studies Aref Ghazvini’s biography, poems, thoughts, and perspectives. The last one scrutinizes Mirzadeh Eshqi’s biography, poems, thoughts, and perspectives.

Keywords: the constituent age poem, fatherland, jigoism, Aref Ghazvini, Mirzadeh Eshqi.